I-AIP ifuna kuxhaswe amaphephandaba asekuhlaleni

UCarol Mohlala, onguMlawuli Jikelele weAssociation of Independent Publishers (AIP) ukhala ngamalungu abo achwethelwa bucala kwimali ekumaR500 eebhiliyoni eza kukhutshwa nguMongameli Cyril Ramaphosa ukuba ixhase amashishini ngeli xesha lokumiswa ngxi kweentshukumo zoluntu ngenxa yeKhorona.

Oko kusenziwa ngeenjongo zokuhlumisa uqoqosho oluqhokreke ngamandla. Kwincwadi eshushu ayibhalele uMongameli Cyril Ramaphosa, iMDDA, uMphathiswa kwiOfisi kaMongameli, uMohlala uthi iMDDA mayinike amalungu angamakhulu amabini isibonelelo ngemali kula maxesha obunzima ze uMongameli Ramaphosa anyanzelise ukuba onke amasebe aseburhulumenteni anike amaphephandaba azimeleyo asekuhlaleni umyinge we-30% kwimali yeentengiso ezisasazwa kumajelo eendaba.

I-AIP (Association of Independent Publishers) ngumbutho ongekho kurhumente omele amaphephandaba alawulwa ngabapapashi abantsundu, inkoliso yabo ipapasha amaphephandaba ngeelwimi zesintu.

UMohlala akoneliseki nangendlela uMDDA aye wenza ngayo kwimali yenkxaso ayikhuphele amaphephandaba ngeli xesha lokumiswa ngxi kweentshukumo zoluntu.

“Nangeli xesha lokumiswa ngxi kweentshumo zoluntu, ixesha lobunzima koosomashishini, uMDDA ulibele kukudlala undize.

UMDDA ubhengeze ukuba uza kukhupha imali yesibonelelo waze wanika amalungu ethu iintsuku ezintathu qha ukuba enze izicelo.

Nendlela emayisetyenziswe ngayo loo mali ayicacanga kwaye icubhula ngentsini, ibonakalisa ulwazi olungekhoyo ngendlela asebenza ngayo amaphephandaba.

Kunangoku asazi ukuba mangaphi amaphephandaba afumene le nkxasomali, singazi nokuba kuza kuphinda kuvulwe inyoba yokufaka izicelo kusini na. Yonke le meko ibonakalisa ukuba uMDDA akalukhathalelanga ushicilelo lwamaphephandaba kwaye uzimisele ukuwabona esifa esentlungwini,” kutsho uMohlala.

UMohlala uthi yinto eyazekayo eyokuba ngeli xesha lobunzima amashishini aza kunciphisa imali yeentengiso aye azifake kumaphephandaba nto leyo eza kudala ilahleko enkulu kumaphephandaba.

UMDDA noMphathiswa kwiofisi kaMongameli kukhangeleka iyinto abangayisiso leyo. Phakathi kwezinye zeziphakamiso, iAIP ithi iMDDA mayinike onke amalungu weAIP inkxasomali.

UMohlala uthi amalungu eAIP ohlukile kubapapashi bamaphephandaba angoongxowankulu afana neMedia 24, Sekunjalo, Caxton, neTiso Blackstar kuba wona asebenza esezilalini ekhonza abantu abangathathi ntweni, besebenzisa iilwimi zezo ngingqi bakuzo ukuqinisekisa ukuba umyalezo ufikelela kwisininzi sabantu.

UWandile Fana ongumpapashi wephephandaba iSkawara elizinze eCofimvaba ekwalilungu lebhodi yeAIP elimele iMpuma Kapa, uthi eli lithuba lokuba urhulumente aqonde ukubaluleka kwendima edlalwa ngamaphephandaba azimeleyo ekuseni ulwazi eluntwini nkqu nolo lusemaphandleni.