I-COSATU eBhayi ithi urhwaphilizo luyabagrogrisa abasebenzi

Ebephume ngendlu ehlabela amagwijo omzabalazo amalungu eemanyano zabasebenzi eziphantsi kwephiko lomfelandawonye wemibutho yabasebenzi iCosatu eBhayi, kumngcelele ubuchasene nokudendwa kwabasebenzi. 

Uninzi luvathe ezibomvu zeCosatu, iNEHAWU, iSADTU, iSACTWU, iCWU nezinye iimanyano zayo, amanye amalungu ebevathe ezeANC neSACP. 

Abasebenzi badele ingqatsini yelanga bayinxalenye yomngcelele ububanjwe kumaphondo asibhozo kwalithoba eli, bakhalele umsebenzi ngoLwesithathu  weshumi elinesithathu kweyoMdumba badibanela kufuphi nendawo yeteksi eNjoli phambi kokuthathisa nomngcelele ububangisa kwiholo yoluntu iNangoza Jebe eNew Brighton ukusa uxwebhu lwezikhalazo kwisebe leMisebenzi eBhayi. 

Obethunywe yiCOSATU kuzwelonke ukuzothetha nabasenzi nongunobhala jikelele weNEHAWU, uZola Saphetha, uphawule urhwaphilizo njengesigrogriso kwicala labasebenzi nakuqoqosho lwelizwe. 

“Ingxaki esijongene nayo kweli lizwe ziziqu ezikhokeleyo ezinkone lurhwaphilizo nezingamasela kodwa amaxhoba oko ngabasebenzi,” utshilo uSaphetha. 

Kuluhlu lwezinyanzeliso zabasebenzi kurhulumente, kukumiliselwa ngokukhawuleza  kwezindululo ezathatyathwa kwingqungquthela yabasebenzi kamongameli ibibanjelwe eRhawutini  kunyaka ophelileyo, ukuveliswa kwamathuba angcono emisebenzi, ukukhuselwa kwabo bantama abophulimthetho ekhusini iWhistleblowers nokungadendwa kwabasebenzi. 

“Abasebenzi basengxakini eMzantsi Afrika ngoku lifikile ixesha lokuba sime ngeenyawo siqubisane ngqo norhulumente ocinezela abasebenzi kodwa egcine abarhwaphilizi elulawulweni. Siyamcenga urhulumente makabakhusele abo badiza abarhwaphilizi,” utshilo uSaphetha. 

Imibutho kanxantathu ibonakalise ukumanyana kulo mngcelele, ithetha ngazwinye isithi bacinezelekile abasebenzi yaye urhulumente makafeze izithembiso. 

USaphetha uguqule ikhasi wamemelela kuwo onke amalungu eemanyano ukuba masithatyathwe isigqibo sokuvuswa kweCosatu enoxanduva lokugay’inkxaso nokulwela abasebenzi, watsho ecela ukuba iCosatu kule ngingqi mayingavumeli upolitiko lwaseNelson Mandela Bay lubethe ngesingqi olubetha ngaso.