‘I-DA kudala ilinde izenzo zoozungul’ ichele’

Athol Trollip

Ayothukanga iDA eBhayi ziinzame zokuqethulwa kolawulo lorhulumente womdibaniselwano okhokelwe ngulo mbutho kulo masipala. 

Oko kutshiwo nguWerner Senekal ongumbhexeshi walo masipala emva kokuba uceba weqela iPatriotic Alliance uMarlon Daniels efake incwadi efuna kususwe uAthol Trollip njengoSodolophu, kwakunye noSomlomo uJonathan Lawack. 

OkaDaniels uxhaswa ngobesakuba nguSekela-Sodolophu uMongameli Bobani weUDM.
 Kwincwadi ayibhalele kwi-ofisi kaSomlomo, uDaniels uthi ukungabikho kwemvisiswano phakathi koTrollip kwakunye nomphathiswa ojongene nemiba yoomasipala, uFikile Xasa, nokuqeshwa kwamagosa aphezulu kulo masipala yeminye yemiba eyenza okokuba asuswe lo kaTrollip. Ukwathe uLawack akawenzi ngokufanelekileyo umsebenzi wakhe, naye kufuneka ashenxiswe njengoSomlomo.
USenekal uthi iDA kudala izilindele  izenzo zoozungil’ ichele abatyabeka lo mbutho izityholo zento engekhoyo. “Injongo yala maqela mabini kukubuyisela ulawulo phantsi kweANC ekhutshwe ngabavoti besi sixeko kulawulo,” utshilo uSenekal. Ukwathe iDA namahlakani ayo izakuqhubeka nokwenza umsebenzi ewunikwe luninzi lwabahlali baseBhayi.
Inkokeli yeANC kwibhunga lalo masipala uBicks Ndoni, uthi baseza kuziqwalasela izizathu ezidandalaziswe yiPatriotic Alliance. 
UNdoni uthe: “Bekungekabikho nto siyaziyo, siseza kuziqwalasela izizathu ezibekwa yiPatriotic Alliance, sijonge nokuba ukutshitsha kolawulo liyakuwubeka ndawoni umasipala.
Kumaxesha angaphambili uNdoni ubesithi ukuqethulwa kweDA ngamaqela aphikisayo akuzukuzisa zinzo kulo masipala, kwaye iANC kufuneka izilungiselele ukubuyela kulawulo ingaxhathisanga ngaqela lithile. 
Amaqela aphikisayo eBhayi asisininzi emva kokukhiqwa kukaBobani njengoSekela-Sodolophu. Ukususela ngoko iUDM kulo masipala yakuyeka ukusebenzisana namaqela akurhulumente womdibaniselwano, nangona umongameli walo mbutho uNjengele Bantu Holomisa esithi baseyinxalenye yalo rhulumente. UHolomisa umi ngelithi iUDM ilinde isigwebo senkundla phambi kokuba ithathe isigqibo ngoBobani. 
Nangona iqela leEFF lingeyonxalenye yorhulumente womdibaniselwano, eli qela lithe gqolo ukunika inkxaso kulo rhulumente. Noxa kunjalo, eli qela lithi belingekaziswa yiPatriotic Alliance ngeenjongo zayo. 
Inkokeli yeEFF kumasipala waseBhayi uZilindile Vena uthe: “Ndiyakhumbula nje izigrogriso ezazisenziwa nguBobani ngakuTrollip kwintlanganiso yebhunga, kodwa ukuzakuthi ga ngoku akukho ngxoxo zisesikweni esike sanazo.” 
Uthe lo mbutho uzakuthatha isigqibo esilulutho kubantu baseBhayi, ngakumbi abo bahlala ezilokishini.
Intlanganiso yebhunga kulindeleke ukuba ihlale ngomhla wamashumi amathathu ekupheleni kwale nyanga.