I-EFF ingatshotshela entla ithanda!

Minyaka le, kusukela oko wasekwayo umbutho we-EFF (Economic Freedom Fighters), gama elo linokutolikwa ngokungantsokothanga ngelithi “Umbutho wamaTshantliziyo eNkululeko kwezoQoqosho), ubalasele ngokuqaqamba kuwo onke amajelo osasazo.

Loo majelo ngalawo aquka umabonakude; unomathotholo; amaphephandaba nakoolindithuba (iimagazini).

Akuphelelanga ke apho, nakwimijelo yonxibelelwano yobugcisa bale mihla, lo mbutho ubukho bawo buyavakala, bunezingqi ezibetha ngamandla kwaye nalapho utshatshele.

Okungenakuphikwa ke kukuba oku kutshatshela kombutho we-EFF kumajelo osasazo nakwimijelo yonxibelelwano, kuntlandlumbini okanye kumbonombini.

Okokuqala, lo mbutho uvela kakuhle njengombutho ozijula ijacu usilwela amalungelo abantu ngokubanzi.

Ukanti kwelinye icala, lo mbutho uvela ingumbutho olandelwa zizehlo ezingaginyisi mathe ezibandakanya amalungu athile kuwo.

Ubulungu be-EFF ubukhulu becala lulutsha olutsha ziintambo. Lulutsha olunganqeniyo ukunyusa idolo kuvunywe kuxhentswe kuphunywe iphulo kusilwelwa oko kungahambi kakuhle ekuhlaleni, ingakumbi okunento yokwenza nokusilela kweenkonzo ezimele ukuya ebantwini.

Khumbulani ukuba ngaphandle kweli qela, akukho bani wayenokwazi ngokubanjwa kwezwe lethu ngobhongwane.

Ulutsha ke mawethu siyalwazi, aluzibambi ncam iintambo, ulutsha lubalekelwa ligazi, ulutsha lubila msinya kwaye into ethatha ixesha luye lukhawuleze luyithi nqwam-nqwam luyiqoshelise.

Bona kwimizekelo efumaneka kulutsha lwalo mbutho xa lungahambisaniyo nento, kumanye amalungu awo, hayi onke, kukho ukukhawuleza kwemisindo nokungakwazi ukuzilawula ncam.

Xa kumele bathobe imixhelo ingakumbi epalamente nakwizindlu ezithile zowisomthetho, baye bavuthe yimisindo bade baxolele nokungabi yinxalenye yeengxoxo eziqhubekayo. Okubuhlungu ke kweli nyathelo kukuba ngokuzicebula kwabo kwiingxoxo, izimvo zabo ziye zingabi nakufumaneka kwaye bangabi nanxaxheba banokuyidlala kwizigqibo ezinokuthathwa.

Okona kubalulekileyo nendinokukucebisa kwi-EFF kukuba njengombutho onokufumana iwonga lokuba ngumbutho omkhulu ophikisayo kweli lizwe, mababekele imisindo bucala, kungenjalo bazeke kade umsindo, bakhokelise umonde noxolo ekwenzeni izinto nasekuzilweleni. Ukuba benjenjalo, iwonga labo lokuba ngumbutho ofuna ukubuyisela uqoqosho nokuzingca kumzi ontsundu alinakuthandabuzeka.

Nakulo unyaka xa umongameli ebenikezela ngentetho yakhe yesizwe, bambi kuthi baye bavuya xa umbutho we-EFF ungazikhwebuli kuloo msitho.

Okusothusileyo kukufumanisa ukuba emva kwalo msitho, abekho amalungu eli qela abandakanyeka ekuntlithweni nasekuqhwatyweni ngeempama kwabantu abathile.

Nokuba abo bantu babhekise okubi kumbutho we-EFF, ingcebiso yam ithi, njengombutho okhulayo nothembisayo kubantu abaninzi, kumele amantyontyelo athathwe ngobulumko nangengqiqo enokuzinza, kuba kaloku imoto ehambayo zange ingaleqwa okanye ikhonkothwe zizinja.

Ukuba i-EFF ibingazibonakalisi iliqela elihlumayo nelinokuhlutha imibutho emininzi abavoti, ibingazi kuleqwa.

Zolani ke ngoko zidwesha zakuthi ningakhokelisi phambili ingxabano, inqindi nempama xa nisenza izinto.

UNjingalwazi Somadoda Fikeni xa ebemenywe kwinkqubo yeendaba kuMhlobo Wenene FM ekunye nelungu lesigqeba se-EFF uHlengiwe Mkhaliphi, ukwacebise ngelithi, “I-EFF igqwesile kakhulu kumba womgaqonkqubo (ipolisi) wayo wezopolitiko, ingxaki yeyokuba xa bekhawuleza ngokulwa, oku kungachaphazela amanani abavoti babo.”

Lo mbutho kuzo zonke izinto, ngaphandle kwale inokulungiseka yamanye amalungu akhawulezelwa ngumsindo arhawuzelelwe nazizandla, ndithi mandilincome kakhulu iphulo lawo lokuphakamisela phezulu zonke iilwimi zoMzantsi Afrika.

Kupapashonkqubo (manifesto) lwalo mbutho oluchaza banzi ngolonyulo lwalo nyaka, kuvele into enqabileyo nengafane yenziwe yeminye imibutho.

I-EFF iye yalubhala olo papashonkqubo ngazo zonke iilwimi ezisemthethweni zoMzantsi Afrika, ukuze lukwazi ukufikeleleka nokulandeleka kubo bonke abemi.

Ligalelo elincomekayo kakhulu eli kuphuhliso lweelwimi, ingakumbi ezo zijongelwe phantsi zifana nesiXhosa.

Yanga neminye imibutho ingafunda kula manyathelo e-EFF, ndikwabongoza kananjalo ukuba amaphulo alolu hlobo maze angapheli, kuba ngawona agxininisa ukusondela kwethu ekuphuncukeni kukonganyelwa kweengqondo zethu bubukoloniyali!