I-HIV ayifumeneki ngokwabelana ngesondo kuphela

Abantwana abangamantombazana besikolo iVulamazibuko High kwakunye neWongalethu High eMdantsane beseICC eQuigney eMonti kwingxoxo-mpikiswano yeAIDS Healthcare Foundation kwakunye neMasimanyane Womens Right International bevala inyanga yoomama. UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

Abantwana abangamantombazana besikolo iVulamazibuko High kwakunye neWongalethu High eMdantsane beseICC eQuigney eMonti kwingxoxo-mpikiswano yeAIDS Healthcare Foundation kwakunye neMasimanyane Womens Right International bevala inyanga yoomama. UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

Abantwana abangamantombazana besikolo iVulamazibuko High kwakunye neWongalethu High eMdantsane beseICC eQuigney eMonti kwingxoxo-mpikiswano yeAIDS Healthcare Foundation kwakunye neMasimanyane Womens Right International bevala inyanga yoomama. UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

UNomalizo Matsheketwa weAIDS Healthcare Foundation SA, ephakathi kwamanye amanina xa ebevala lenyanga yamanina eICC eQugeny eMonti. UMFANEKISO:ABONGILE GINYA

Kuvalwe inyanga yamanina ngoLwesine ngohlobo olunomohluko xa umbutho iAIDS Healthcare Foundation SA ibinengxoxo-mpikiswano ixhobisa ikwafundisa abafundi baseVulamazibuko High kwakunye neWongalethu High ngeentlobo eziliqela abanokuthi bazikhusele ngazo kwisifo sikagawulayo iHIV ukutsho, kwakunye nezenzo zemphatho gadalala neyaziwa njengeGBV.

I-AIDS Healthcare Foundation SA ngolu suku ibibambisene nemibutho elwela amalungelo amanina nabantwana afana neMasimanyane Women’s Rights International kwakunye nebumb’NGOMSO. Oku bekuqhutyelwa kwihotele iICC eMonti.

Ongumlawuli kwiAIDS Healthcare Foundation uNomalizo Matsheketwa uthi lommandla iBuffalo City yenye yeendawo enezenzo zeGBV kungoko belapha bebize abafundi ukuba bafuna abafundi baphakame babenolwazi oluphangaleleyo ukuze bakwazi ukungabingomaxhoba bakwazi okulungileyo.

“Silapha ukunixhobisa ukuzisa ukukhanya kwanokunifundisa lixesha lenu eli lokuba nithathe indawo. Silapha sizokunifundisa nangamalungelo enu, sikwakhuthaza ukuba zikhathaleleni kwaye zityeleleni iiklinikhi nivavanye ukuze usazi isimo sakho ngezempilo,” utshilo Matsheketwa.

Kulengxoko-mpikiswano kwimfundiso ebezinikezwa zizithethi kubafundi kukuba ayikokwabelana ngesondo kuphela ukuze wosuleleke yile ntsholongwane, zibaliwe ke iindidi kuquka nokuba uyakwazi ukuzalwa uHIV usosuleleka kumzali wakho okanye wosuleleke kukudibama kwegazi lakho nelomntu onayo.

Omnye womfundi uSiphelele Mnyile (14) owenza uGrade 9 eWongalethu eMdantsane, uthi kuninzi akufundileyo okunye uthi: “Kukuba xa uthe wadlwengula sukuvasa qala eklinikhi ngokuba xa uvasa ucima ubungqina. Ndikwafunde nokuba mandizikhathalele ngokwezempilo kwanokuzitshomanisa noonesi kwanamaziko afana neThuthuzela Care Centre nje ngoko ndive apha ngaphakathi.”

UZizipho Mayo (15) owenza uGrade10 eVulamazibuko High eMdantsane naye uthi ngoku uzokwazi ukuba uyilumkela njani iHIV kwaye nokuba unomntu osulelekileyo okanye usulelekile uzoyazi ngoku ukuba uzakuzikhusela njani.

“Okunye endikufundileyo ukumitha kwabantwana abangangathi kuninzi kakhulu kwaye nokuba neqabane kule minyaka sikuyo akubalulekanga, ndikwafunde nangokuba sukuthula xa uhlukunyezwa, kwaye sukuvasa xa uthe wadlwengulwa.”

Abafundi bonke bebekwanikwe nethuba lokuxoxa bebodwa ngeenjongo zokuba kuviwe ulwazi abanalo ukuba ingaba lungakanani na.