I-IFP izakuthathela kuyo uwadi 10 eNtsika Yethu

Umbutho Inkatha Freedom Party uthi uzakwenza imbali ngokuthathela kuwo ulawulo lwakwa Wadi 10 kumasipala iNtsika Yethu eCofimvaba, okokuqala ezimbalini ukusukela oko kwangena ulawulo lesininzi kweli.

Inkokheli yalombutho kulaWadi uNoxolo Peter uthi akumtyhafisanga ukungafiki kweenkokheli zakhe ebezilindeleke ukuba zityelele landawo ngoLwesibini.

“Sizakuphatha apha kulewadi kuba samnkele amalungu asuka kwiANC aphaya kumashumi amathathu anesine,lonto iwaqinise nangaphezulu amandla ethu kulendawo siyangena,”evuya utshilo uPeter.

Inkokheli zombutho we Inkatha Freedom Party eziquka usekela mongameli wawo uZama Buthelezi azikhange zifike ngethuba bekulindeleke ukuba zamnkele amalungu amatsha.

Ukanti usodolophu wase Ntsika Yethu uKholiswa Vimbayo uthi yintshomi le ithetwa ngulombutho we IFP.

“Yintsomi emini le ithethwa ngaba bantu, eliya likhaya likaVuyisile Mini asinakuvumela i-IFP ukuba iphathe phaya lonto sizakuyenza ngevoti zethu,”utsho uVimbayo.

Igqiza eliphuma kwiofisi kazwelonke yalombutho eThekwini ligaleleke kulaWadi kwiveki ephelileyo liphelekwa ngugqirha uCedric Xulu.

Ingxelo kaPeter ithi iNkosi zemveli ziyawuxhasa umbutho wakhe kulandawo kwaye izakukhula lenkxaso.

“EziNkosi azinikwa mbeko ngulombutho uphetheyo kungoko zithathe isigqibo sokuba zixhase inzame ze-IFP zokumisela amasebe nokuba abantu bavotele lombutho wethu kulendawo,”uthetha oko uPeter.

UPeter wazimanya nombuthowe IFP ukusukela ngonyaka ka2010 emva kokuba lombutho utyelele eMpuma Koloni. Uthi uzakubuyisela isidima sabantu bala Wadi ebantwini.

“Urhwaphilizo oluqhubeka kwinkqubo zophuhliso apha luzakuphela ngaphandle kwamathandabuzo, iiNkosi zizakunikwa ithuba lokuba zibeyinxalenye yenkqubo zophuhliso kulendawo,” utsho uPeter.

Ukungena kombutho we IFP eMpuma Koloni kuguqula ngamandla indlela ebekukade kuvotwa ngayo kweliphondo nalapho abantu bavotela umbuthowe ANC kuphela.

UVimbayo uthi akukho nto yothusayo ngobukho benkatha kula Wadi.

“Ayiqali kubakho iInkatha Freedom Party kulandawo, ayizange yenze mahluko kwangaphambili, asoyiki nto kuyo sizakuphumelela thina, lizakutshona ilanga sizakubona iziphumo kusasa,” utsho uVimbayo.

Uthi ukulungele ukuthatha isikhundla sakhe nje ngosodolophu womasipala wesithili sase Chris Hani emva kolulonyulo.