I’ solezwe liyaqesha, Sikhangela umfoti!

I’ solezwe lesiXhosa eliphantsi kwe-Independent Media linesithuba soMfoti kwii-ofisi eziseMonti.

Lowo uthe waphumelela ukuqeshwa kwesi sithuba, unoxanduva lokuthabatha imifanekiso esemgangathweni wephephandaba ngokweemfuno nemiqathango yephephandaba I’solezwe lesiXhosa.

Uxanduva olulindelekileyo:

 • Ukuvelisa imifanekiso enokusetyenziswa kwiindaba ezipapashwa kumaqonga ezonxibelelwano lomnatha (online) ngokunjalo kwiphepha eliphuma veki naveki.
 • Ukusebenza njengomakhi (layout sub editor) kwiintsuku ezithile evekini.
 • Ukuvelisa imifanekiso esemgangathweni, amagama aneenkcukacha zoko kuboniswa ngumfanekiso ozakuthi usetyenziswe ngelo xesha.
 • Ukwakha unxibelelwano olusebenzayo nabo sisebenzisana nabo
 • Ukuncedisa ekufumaneni ulwazi oludingekayo ngokungqamene nokuthabatha imifanekiso
 • Ubenegalelo kwisithebe sengxoxo ngeendaba nemifanekiso
 • Ubenako ukuphonononga, ukuthumela nokugcina imifanekiso
 • Ubuchule bokuzoba (graphics), ukulungisa umfanekiso nokutsala imifanekiso kubuxhaka-xhaka obugcina imifanekiso
 • Ukuyila indlela zokwenza izinto, ukufumana ibali namacebo okuthabatha imifanekiso
 • Ubenako ukufumana amabali anikis’ umdla ngokuncokola nabantu ngabantu
 • Ukubhala iindaba ngokuchanekileyo phambi kwexesha lokupapashwa kwephepha
 • Ukuqinisekisa ukuba amabali abhaliweyo enza iindaba, achanekileyo kwaye awathabathi cala.

Iziqinisekiso ezilindelekileyo:

 • Isatifiketi okanye iDiploma kwizifundo zePhotography okanye amaxwebhu abonisa imifanekiso yakho.
 • Unyaka wamava kwezeendaba
 • Adobe Photoshop
 • Adobe InDesign
 • Ubenako ukubhala nokufunda isiXhosa

Okufunekayo:

·         Ulwazi kwezoburhulumente nezepolitiki

·         Ulwazi kwezeendaba

·         Ulwazi lokungenisa amabali nemifanekiso ngobuxhaka-xhaka bale mihla

·         Ulwazi kuMthetho wezeeNdaba

·         Ulwazi lwezisematheni kweli nakwamanye amazwe

U-Independent Media uzimisele kuMakulinganwe ngokwezeNgqesho ne-Affirmative Action Strategy.

Abo banomdla nabakulungeleyo ukufaka izicelo zabo kufanele bathumele isicelo esibhaliweyo neCV phambi ko-16h30 ngoMvulo we-5 kweyoMdumba 2018 ku:

Percida Danker
HR Officer
P O BOX 56
CAPE TOWN
8000

Email: percida.danker@inl.co.za

* Ukuba asikutsalelanga kwisithuba seeveki ezimbini zokufaka isicelo sakho, kufanele usithathe isicelo eso njengesingaphumelelanga.