IBandla laseMthini lincede abagula ngengqondo

IBandla laseMthini eMthatha elaziwa ngokuthi gqolo ukunceda abo bangathathi ntweni, liphindile kwakhona lolula isandla salo kwikhaya eligcina abantu abagula ngengqondo iNobonke eDutywa.

Umsunguli weBandla laseMthini uBhishophu Tshepo Machaea uthi, babone ukuba mababe negalelo nabo lokuthi benze utshintsho kwaba bantu baseNobonke ngokuthi babasele iimpahla zokunxiba kwanento esiwa phantsi kwempumlo.

Iimpahla ezidluliswe leli bandla zifikelela kwixabiso leR30 000. UMachaea uthi oku kuze ngenxa yengqokelela ephuma kubo ezipokothweni.

Uthi baseza kuthi gqolo besenza utshintsho kwimpilo zoluntu ekuhlaleni nanjengoko ngoku bejonge ukuphuhlisa kwanokulwisana nabantwana abangamantombazana abaselula ngokweminyaka.

Umsunguli weNobonke uSizeka Ntsebeza akawuvali umlomo luncumo yinto athe wayenzelwa leli bandla.

UNtsebeza uthi inkulu le nto yokutyelelwa kwaye khange bayilindele ukuba kungade kuziwe nezinto. Ikhaya eli iNobonke lisedolophini eDutywa kwaye laqala ngonyaka ka2002 emva kokuqaphela ukuba baye babebaninzi abantu abaphazamisekileyo ngokwasengqondweni ngokokutsho kukaNtsebeza.

Bebonke abantu ngaphakathi kweli khaya bangamashumi amabini anesithoba.