Ibanjiwe inkosikazi ebulele indoda yayo

Ijongene netyala lokubulala inkosikazi enamashumi amane anesine eminyaka ubudala yelali yaseMaxelegwini eNgqamakhwe, emva kokuba ihlabe yabulala indoda enamashumi amane anesine eminyaka ebincuma nayo.

Ngokwengxelo yesithethi samapolisa uKapteni Jackson Manatha, oku kwenzeke ebusuku ngosuku lokubhiyozela amafa kwakunye namagugu kwikhaya lexhoba kwilali yaseMaxelegwini.

“Kubonakala ukuba baye banokungavisisani ngethuba bebobabini endlwini yexhoba, ze umrhanelwa wathi rhutyu imela phezu kwetafile wahlaba ixhoba kanobom kumzimba ongentla. Ixhoba liye lathathwa labalekiselwa kwisibhedlele saseNgqamakhwe nelithe labhubha lisekwindlela eya khona,” utshilo uManatha.

Ngokokubona maninzi amadoda phandla’pha angamaxhoba okuxhatshazwa umhla nezolo ngamakhosikazi abo emizini yabo. Kutshanje I’solezwe belikhuphe ibali lendoda yaseMthatha exhatshazwa ngunkosikazi wayo. Indoda iye yayokuvula ityala kwisikhululo sase Maderia eMthatha, apho iphume ingathandanga kuba iye yahlekwa ngamapolisa. Ixhoba ladiza kwiphephandaba ukuba liphezulu nje izinga lokubethwa kwanokubulawa kwabasetyhini kungokuba baqala uqhushululu ngokwabo oosisi emadodeni abo.

Izimvo zabafundi bephephandaba I’solezwe kwikhasi likaFacebook ziye zabetha-bethana, abanye bevuma ngenene ukuba “Oobhuti bethu bahleli ngokungcungcutheka”.

Zamuxolo Biko: Zona kuqala eza zinja zamapolisa azonwabanga ezindlwini zazo, yazi umntu uyoze ahlekise ngento yakho ebuhlungu kanti uquma le yakhe into imhleleyo.

Lwazi Tofile: Ukuba ibingumntu ongusisi ngekuyiwe ngoko nangoko kuloo ndoda. Hayi kunzima!

Vuyelwa Dyakalashe: Kanti bayahlekisa nyhani ngengxaki yomntu kude kubizwe nelinye kweliny’igumbi ukuba ‘khawuzokuva’ hayi, shem kubi kodwa!

Majiyana Mvelase Mbane: Into edibene nomthetho bububhanxa ungafa bekhona.

Nosisa Sisco Magcwanini Qegu: Yhoooo! kusekude engqinibeni kule South Africa ngokuba andiyiboni ehlekisayo umntu ezokubika ityala.

Nokubonga Matintela: Kungoba ahleka ntoni ngoba bahleli kakubi oobhuti bethu, elo xesha bona bayawadubula amantokazi abo nabafazi kuba bebaleka ukuhlekwa. Bahlekani umntu esengxakini?

Lulama Sohuma: Yhoo! basezokuphela oobhuti kuba bayaxhatshazwa nyhani, akukho mntu unokude aye emapoliseni kanti yindlalo.

Owombutho ojongene namalungelo amanina kwanokuxhatshazwa kwawo iMasimanyane Women Support Centre uMthetho Tshemese, ongumphiphi wengqondo kootata, uthi okubalulekileyo kukuba indoda ithethe ngengxaki yayo kwaye ifune noncedo, obo bubudoda.