Ibanjiwe inkosikazi exhwile unyana wesoka

Inkosikazi (44) yaseMpuma Koloni ibanjwe liqela leeHawks elizinze eGqeberha eliphanda ubugebenga obunobuzaza lisebenzisana neCrime Intelligence, abecuphi baseBethersdorp kunye neGqeberha Hostage Negotiators ngomhla we-8 kweyoMqungu ka2024 ngezityholo zokuxhwila.

Isithethi seeHawks ephondweni uWarrant Officer Ndiphiwe Mhlakuvana uthi ngeCawe yomhla wesixhenxe kweyoMqungu ka2024, umrhanelwa kutyholwa ukuba wafowunela ixhoba elineminyaka elishumi elinesibhozo (18) esenza ngathi uzakulikhupha njengoko ebeqhele ukwenza.

“Umrhanelwa kutyholwa ukuba ngumntu oncuma noyise wexhoba. Kuthiwa ixhoba leza kwimoto yomrhanelwa oluhlobo lweVW Golf 7 GTI emhlophe, le nkosikazi wemka nalomfana baya kwindawo engaziwayo. Lo mba uye wabikwa kwisikhululo samapolisa esikufutshane ukuze kwenziwe uphando,” utshilo uMhlakuvana.

Ngomhla we-8 kweyoMqungu, uphando lokuqala lweqela lakhokelela ekubanjweni komrhanelwa. Uphando oluthe kratya ludize ukuba umrhanelwa uye wavuma ukuba wanikezela ngexhoba kubantu abamaziyo.

“Ngaphezu koko, iingxelo zidiza ukuba ixhoba laligcinwe iiyure ezimbalwa ngabantu ababemxhwilile kwaye ngenxa yoxinzelelo olanikwa aba bantu liqela, ekugqibeleni ixhoba lakhululwa. Imoto iVW Golf 7 GTI ebisetyenziswa ngethuba kuxhwilwa yafunyanwa ilahliwe yathathwa ngamapolisa,” utshilo uMhlakuvana.

Umrhanelwa uye wavela okokuqala enkundleni yaseGelvandale ngoLwesithathu umhla we-10 kweyoMqungu ka2024 ngezityholo zokuxhwila. Intloko yeeHawks ephondweni, uMajor General Mboiki Obed Ngwenya, uncome iinzame zeli qela ngokuqinisekisa ukuba umrhanelwa uza kujongana nengalo yomthetho.