Ibanjwa libethe elinye lalophula amazinyo eziseleni

IBANJWA eliselugcinweni lwamapolisa kwaBhaca lophule umthetho ngaphakathi eziseleni ze lavulelwa elinye ityala kwakhona emva kokubetha elinye ibanjwa lade lophuka amazinyo. Oku kuvele kwinkundla kamantyi kule veki, ngethuba umrhanelwa efake isicelo sebheyile kwamanye amatyala ajongene nawo.

Ingxelo ithi, kubekho ingxabano phakathi kwesi sibini samabanjwa eziseleni, nekhokelele ukuba umrhanelwa ongenakuchazwa, one-22 yeminyaka ubudala abethe eli banjwa alophule amazinyo amabini. Umrhanelwa ohlasele omnye ngummi welali iNcunteni, uchazwe njengesaphulamthetho esingathobeliyo emva kwesi siganeko.

Ibanjwa elophulwe amazinyo linqandelwe ngamapolisa, nathe alifunela uncedo olukhawulezileyo, emva koko avula elinye ityala lokubetha ngenjongo yokonzakalisa ngakweli banjwa libethileyo.

Ibanjwa eli lavalelwa kweyeKhala kulo nyaka, ngezityholo zokukhuthuza onzakalise nokubulala. Ubungqina obuvezwe ngumcuphi kule nkundla buveze ukuba lo mrhanelwa uphuma engena eziseleni ngolwaphulo mthetho, kwaye akafanelanga kufumana bheyile. Ukwathe xa enobungozi nakwabanye abarhanelwa, lo nto icacisa mhlophe ukuba amangqina kumatyala ajongene nawo angasemngciphekweni xa engaphandle.

Umrhanelwa ukuphikisile oku exelele inkundla ukuba unako ukuziphatha kakuhle angazibandakanyi nolwaphulo mthetho. Uthe lamatyala ajongene nawo enzeka ngempazamo udinga ukunikezwa ithuba lokuba alungise iziphoso zakhe engaphandle.

Ubungqina obuquka izityholo ezitsha bukhokelele ukuba umrhanelwa ayalelwe ibheyile yinkundla, ze ityala lamiselwa umhla we-12 kweyoMnga.