IBCM imemelela kwingalo yomthetho kubanjwe ababulele igosa labo

IToyota Fortuner ebikhwele ongasekhoyo obeyiNtloko kwiziSeko zolwakhiwo eBCM uNceba Ncunyana, ekunye noonogada bakhe ababini abasindileyo abachacha esibhedlele: UMFANEKISO: FACEBOOK

UMasipala iBuffalo City Metro umemelela kwabomthetho ekubeni bangashiyi nanye xa besenza uphando malunga nokudutyulwa kubulawe ngokungenalusini obeyiNtloko kwiziSeko zolwakhiwo kulo Masipala uNceba Ncunyana (52).

USodolophu walo Masipala uPrincess Faku uthi isenzo esikhohlakele kanje asina kuze sincunyelwe.

UNcunyana udutyulwe ngoLwesithathu kule veki emva kwemini kuhola wendlela uN2 ngase Berlin esiza ngaseMonti.

Emotweni eluhlobo lweToyota Fortuner okaNcunyana ebekhwele noonogada bakhe ababini nabaye bafumana umonzakalo nabo ngethuba kuhlaselwa okaNcunyana ngabarhanelwa abangaziwayo.

UNcunyana ebebuya kwindibano yekomiti ebiseQonce nobekwatyelele iZwelitsha Water Treatment Works ngeenjongo zoyokuhlola inkqubela.

OkaNcunyana eBCM ebengengomsebenzi nje, ebengumhlobo, engumakhi, engumcebisi ekwabonakalisa nezakhono zobunkokheli eluntwini.

UFaku edlulisa amazwi omothuko kwanawovelwano uthe, “Sonke sothukile kokwehlileyo. Ndima nokudlulisa amazwi ovelwano kusapho, izihlobo kwanoogxa bakhe emsebenzini.”

Lo Sodolophu uyalele kubaphathi boMasipala ekubeni kuqiniswe ukhuseleko kwizakhiwo kwanakumagosa alo Masipala.

OnguSihlalo weSALGA eMpuma Koloni uMesuli Ngqondwana naye udlulise amazwi ovelwano ngokwenzekileyo esithi bayazikhalimela izenzo ezimila bunje. Ukwabongoza lowo unokubanolwazi ngesi sehlo asebenzisane namaPolisa ukuze kubanjwe abenzi bobubi

UWarrant Officer Majola Nkohli uthi livuliwe ityala lokubulala kwanelokuzama ukubulala, oku kuza emva kokuba uNcunyana ethe wadutyulwa wabhubha kwindawo leyo yexhwayelo ze oonogada ababini nabo badubuleka bonzakala nabachacha esibhedlele befumana unyango.

Oku kwenzeke ngaseBerlin besiya eMonti emva kwentsimbi yesine (4).

UWarrant uNkohla uthi okwangoku iinkcukacha zoluhlaselo azikacaci ncam zisaphandwa.

Kuyabongozwa onokubanolwazi malunga nesi sehlo aqhagamshelana namaPolisa akufutshane naye uzakukhuseleka kungenjalo atsalele umcuphi weli tyala ku-082 301 7762

Namhlanje uLwesine iBCM ibambe umthandazo omncinci eCity Hall eMonti ukwamkela umphanga kaNcunyana

IBCM ithi iinkcukacha malunga nenkonzo ye sikhumbuzo kwanomngcwabo kaNcunyana awukaziwa kodwa uluntu luzakubuya laziswe kungekudala.

OkaNcunyana ibilityeli lesithathu eli ehlaselwa njengoko ngo2021 wahlaselwa wasinda waphinda kweyeThupha wonyaka ophelileyo wasinda yabe imoto ibhondibhondi ziimbumbulu. Ingxelo ithi ixhoba belimana ukufumana imiyalezo egrogrisayo de yabe lusuku lakhe lokugqibela ukuphila kule veki.