Ibekwe esandleni impilo yolutsha kwaBhaca

Umbutho wabucala iLoveLife ubambisene nesebe lezempilo eMpuma Koloni ngelokusebenzisa itekhnoloji ngenjongo yokufikelela kulutsha ngemiba yezempilo kwaBhaca.

ULoveLife ekunye neli sebe basungula ikhasi lomnatha elifumaneka kwiifowuni zalamaxesha kwaBhaca, ngenjongo zokunceda uluntu lala dolophu, ngakumbi ulutsha, kwimiba efana nokulwa ukumitha kwabaselula, iindawo zokuqhomfa ezingekho mthethweni nokufumana amaziko ezempilo akufutshane.

Eli khasi liphunyezwe ngenkxaso yeUnited Nations Population Fund (UNPFA).

Kulindeleke ukuba eli khasi (mobi site) lifumaneke kwiintlobo-ngentlobo zomnxeba oluhlobo likanomyayi ku www.Ilovelife.mobi emva kokuba lowo unomnqweno ethe wabhalisa njenge lungu kwiKilinikhi ekufutshane naye. Abongikazi bazakuncedisa abanomnqweno wokubhalisa kumaziko ezempilo babonise nangeendlela zokusebenzisa umnatha ngonomyayi.

Umphathiswa wezempilo eMpuma- Koloni uPumza Dyantyi uthe eli lilinge lokusebenzisa lento ithandwa lulutsha ukuzisa ulwazi kulo, khon’ ukuze isebe liqiniseke ukuba ulwazi luyafikelela kulo.

“Sikhethe ukuza kuphehlelela alpha eAlfred Nzo kuba yeyona ndawo enenani eliphezulu lokukhulelwa kwabantu abaselula ingakumbi abasesesikolweni,” utshilo uDyantyi.

Uthe urhulumente unethemba lokuba eli linge lizakuba neziphumo ezintle kuba kulula ukusebenzisa umnatha nokufumana amaziko ezempilo apho kufumaneka khona uncedo ngawo. Ukuthaze ulutsha ukuba luzindwendwele ikilinikhi. Nabafundi babonakalise ukulilangazelela eli linge.

USiphenathi Mapoyi (17) Grade 11 eMbodleni uthe, “Ndiyayivuyeka le mobi site izakusenzela lula ukufunda ngezinto esoyikayo ukuzibuza ebantwini abadala, kuba akululanga nokuya kwiikilinikhi ngenxa yokuba sidibana nabantu esibaziyo abazakusixela ebazalini.”

Uthe ngoku unomyayi wakhe uzakumnceda afunde ngezinto ezibalulekileyo ngaphandle kokuncokola nabahlobo bakhe.

Obethethela uLoveLife uPhilip Rosenberg ongumanejala wale projekthi uthe kuphando abalwenzileyo lifumanise ukuba kulula ukudlulisa umyalezo kubantu abatsha usebenzisa lento bayithandayo.

Uthe eli khasi lizakwenza kubeluka ukunqanda ukwanda kokwasuleleka zizifo nokumitha ungalindelekanga.

Ukwathe iLoveLife isebenzisane nesebe lezempilo, yaqeqesha abongikazi abangamashumi amabini abasuka kwiikilinikhi ezohlukeneyo. Uqukumbele ngelithi uqeqesho lwabanye abongikazi lizakuqhuba.