Ibekwe ngokusesikweni inkosi yaMakiti

“Iinkosi mazenze umahluko kwiindawo eziphethe kuzo, amakomkhulu mawabe ngamaqonga okufikelela kukarhulumente ebantwini.”

Oku kuthethwe ngumphathiswa wesebe lorhulumento lwasemakhaya nemicimbi yemveli eMpuma Koloni uFikile Xasa.

UXasa ubethetha nenginginya yabantu kumsitho wokubekwa ngokusesikweni kwenkosi yesizwe saMakiti uNkosi Amos Xolilizwe Zunguzane kwilali iThwalimofu eXhorha ngoLwesihlanu.

Unkosi Amos Zunguzane ungene kwesi sihlalo ethatha indawo katata wakhe uNkosi Jongigcuwa Zunguzane engasekhoyo, ukususela ngo2009 ephantsi kwesizwe samaTshezi kwinqila iJalamba de wanikwa iilali ezintathu eziquka iMakhotyana, iMncwasa East neZikolokotha ukuba azilawule.

Kungoko ebekwe ngokusesikweni ziinkosi zemveli norhulumente. Phakathi kwezitatanyiswa ebezikhona kuquka uNjengele Bantu Holomisa wesizwe samaHegebe, iKumkani yamaXhosa uZwelonke Sigcawu, uNkosi Ngangomhlaba Matanzima nezinye iinkosi zemveli.

Uxhasa ukwathe “iinkosi mazohlukane nomkhwa wokusa imicimbi yazo ezinkundeleni, lo nto ithoba isidima sobukhosi.

Imiba yobukhosi mayisonjululwe ngamakhaya. Eli khaya sikulo namhlanje lingumzekelo omhle, akhange sive ngxabano ngenkosi emayiphathe, sizongqina ukuba le nkosi isemthethweni.”

Bangaphezu kwamawaka amahlanu abantu beelali eziyingqongileyo abebezimase lo msitho.

Usihlalo weNdlu yeenkosi zemveli ephondweni uNkosi Ngangomhlaba Matanzima umemelele abantu besizwe samakiti ukuba bayixhase inkosi yabo bangathengisi ngayo, bafe apho ifa ikhona.

“Iinkosi mazohlukane nokuhlala ezidolophini zishiye abantu bazo ezilalini, lo nto yingozi enkulu ibulala nesidima sazo, sixakene neenkosi ezibukula umsebenzi wazo kanti ubukhosi ayonto yesiqu yeyosapho ekumele luthathe iqonga luyisuse inkosi xa imosha abantu bayo,” kubalula uNkosi Ngangomhlaba.

UZwelikhanyile Ntoyaphi oliphakathi komkhulu uthi balindele uNkosi Amos Zunguzane asondele kubantu abakhokhelayo arhwebetshe amagosa karhulumente azophendula ngeenkonzo ezingeziyo ebantwini.

Kwelakhe icala unobhala weContralesa uNkosi Mwelo Nonkonyane uxelele le nkosi ukuba ibekwa ngexesha ubukhosi bujongene nemiceli mngeni eliqela equka ukujongelwa phantsi ngurhulumente.

isibhalo@inl.co.za