Ibhaqwe ibhubhile kwikhaya layo inkosikazi

Amapolisa akuGatyana abhaqe umzimba wowasetyhini ugcwele ngamanxeba kumzimba ongentla kwigumbi lakhe lokulala kwilali yaseMboya kule dolophu.

UNolitha Tamtale ubhaqwe ngabahlali belali ngoMgqibelo, emva kokuqaphela ukuba akabonakali ephithizela kwakhe.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi samapolisa uKapteni Jackson Manatha, kurhaneleka ukuba ixhoba libulewe ngobusuku bangoLwesihlanu, ze wabhaqwa ngoMgqibelo ngabahlali.

“Abahlali belali baye babonakalisa inkxalabo xa bengamboni esebenza phandle njengesiqhelo emzini wakhe imini yonke yangoMgqibelo. Emva koko bayokuzikrobela kweli khaya, bafike sele ebanda, ezele amanxeba.

“Indlu ibisatshixiwe kucaca ukuba oko ibitshixwe ngoku ebelala ngorhatya lwangoLwesihlanu, kuqhekezwe ifesitile nekucaca ukuba isaphuli mthetho besingene ngayo,” utshilo uManatha.

UManatha uthi amanxeba exhoba anzulu kubonakala ukuba uhlatywe ngesikhali esibukhali.

Okwangoku akukabanjwa mntu. Onokuba nolwazi ngokugwintwa kwexhoba uyabongozwa ukuba atsalele amapolisa alammandla.