Ibhasari kwisebe lezeNdlela neMisebenzi yoLuntu

MINYAKA le isebe lezeNdlela neMisebenzi yoLuntu eMpuma Koloni likhupha inkxaso-mali yezemfundo (bhasari) ukuxhasa abafundi kwinqanaba lemfundo enomsila, ngeenjongo zokukhulisa izakhono nokuxhobisa ngezoqoqosho.

“Le nkqubo [yebhasari] ifaka umfutho kwinkqubo yophuhliso nokwakhiwa ngokokutsha koluntu,” utshilo uMphathiswa weli sebe uThandiswa Marawu, ngethuba esenza intetho emalunga nomgaqo-nkqubo wesebe lakhe eBhisho izolo.

Le bhasari iquka inkxaso-mali kwizifundo zobunjineli bezakhiwo (civil engineering), ulawulo kwizakhiwo (building management), ucwangciso kwiingingqi needolophu (town and regional planning), ezempilo, ukhuseleko nezendalo (health, safety and environmental management), izifundo zobuchule (architectural studies), ubuchule ekunonopheleni imbonakalo (landscape architecture), izifundo ngezakhiwo zikanaphakade (real estate) kwanobucukubhede bangaphakathi (interior design).

Iinjongo zale bhasari iquka ukuvala umsantsa kwizakhono, inika inkxaso-mali kubantu abebefudula behlelelekile. Enye injongo ngumgangatho kuphuhliso lwezakhono kwiMpuma Koloni iphela, ukukhuthaza ukuhluma kwezoqoqosho, ingqesho kwanophuhliso loluntu.

“Ukusukela ngonyaka ka2010, isebe libinze ngeebhasari kubafundi abangaphaya kwamakhulu amathathu anamashumi amabini (320), apho lichithe imali ekwizigidi ezingaphaya kwesibhozo seerandi (R8.9 million).

“Ukuza kuthi ga ngoku bakwikhulu elinamashumi amathathu anesithathu (133) abo baxhamle kule nkqubo yebhasari eqhutywa lisebe lezeNdlela neMisebenzi yoLuntu kwiphondo liphela. Kwaba bathe baxhamla, amashumi amabini anesihlanu kubo iyagqiba izifundo zayo kulo nyaka,” kutsho uMarawu.

Kunyaka-mali ka2017/18, isebe lityumbe abaqheliswa (interns) abakwikhulu elinamashumi alithoba (190) kwaye liza kuqhuba nokufunxa abanye abaqheliswa.