Ibhayibhile izakuba yintetho enentiyo?

IITYALIKE zaseMpuma Koloni zithi xa unokuphunyezwa umthetho oyilwayo wentetho enentiyo kwanamatyala aphenjelelwa yintiyo, oko kungathetha ukuba ibhayibhile yintetho enentiyo.

Iqela elivisayo lamaqumrhu asekuhlaleni kwakunye namabandla ahlukeneyo belidibanele kwityalike iCity Life eQuigney, eMonti, kwiveki ephelileyo ukuza kuxovula lo mthetho oyilwayo (Hate Crimes and Hate Speech Bill).

UNyawo-ntle uDavid Mniki okhokela iKingdom Vision Ministries, engugalel’ ebhayini ojongene neetyalike ezingamashumi amahlanu, uthi xa unokuphunyezwa lo mthetho oko kungathetha ukuba abantu bazakubhena baye enkundleni bephikisa imiyalezo abayixakathiswe ziintshumayelo zeetyalike.

UMniki uthi lo mthetho uyilwayo uza kwenza kubenzima ukushumayela ivangeli ngokukhululekileyo.

“Intshumayelo inentetho edlwengula umxhelo. Lo nto ithetha ukuba bakhona abantu abahlokohlekayo yintshumayelo kuba eyona njongo yentshumayelo kukucela umngeni futhi sihlokohle abantu ukuze basinde kwiimeko ezilutshaba kubo,” kutsho uMniki.

“Xa sithi abantu banezono, basithatha ngokuba siyabathuka. Ukuba ke kukho umthetho ovumela abantu baye enkundleni ngenxa yeentshumayelo zethu izakuba khona ingxaki,” kutsho uMniki.

Ukwathe: “Thina sithobela umthetho kaThixo hayi owombuso.” UMniki uthi kwakunyanzeleka ukuba amaqumrhu asekuhlaleni anikwe ixesha elithe xhaxhe ukuxoxa ngalo mthetho.

Enye inkokeli yebandla ecele ukuba lingapapashwa igama layo ithe: “Thina singamabandla siseza kuqhuba nokushumayela ukuba sisono ukuba indoda ilale nenye. Oku sikwenza hayi ngokuba sibacaphukela abantu abenza lo nto, koko kuba sithobela ilizwi likaThixo.”

Ephendula kwezi nkxalabo, usekela mphathiswa wesebe lezobulungisa uJohn Jeffrey, uthi kuza kunyanzeleka ukuba baphinde bawuqwalasele lo mthetho.

“Ayizonjongo zalo mthetho ukukhonkxa abefundisi ekushamayeleni ilizwi likaThixo. Abefundisi bangashumayela, kodwa akufuneki babenentetho ehlokohla udushe okanye ebangela ukuhlaselwa kwabanye abantu,” kutsho uJeffrey.

Lo mthetho uphenjelelwe zintetho zikaPenny Sparrow owashukumisa ilizwe liphela nyakenye emva kokuba efanise abantu abamnyama neenkawu.

USparrow engekho sejele nje kukuba uMzantsi Afrika awunawo umthetho oyenza ibe lulwaphulo-mthetho intetho enentiyo.