Ibhenele enkundleni inkampani yeebhasi

IBHENELE kwinkundla ephakamileyo eRhini inkampani yeebhasi yakwa-Autopax emva kokuhlaselwa kweebhasi zale nkampani ngoonoteksi abakummandla waseSterkspruit.

Oku kulandela iziganeko eziliqela zokuhlaselwa kweebhasi zakwaCity to City eziphantsi kwale nkampani kwiidolophu zalo mmandla eziquka iSterkspruit, iHeshele neLady Grey. Le nkampani ityhola umbutho woonoteksi iHUTA (Herschel United Taxi Association) ngokuphazamisana nokuhamba kwezi bhasi, igrogrisa abaqhubi nabahambi ngezi bhasi kulo mmandla.

Igqwetha ebelimele uAutopax kwinkundla ephakamileyo uMatthew Mpahlwa ubalule iziganeko ezenzeke kwindlela eya eZastron, nendlela eya eSterkspruit, kwakunye neya eLady Grey.

OkaMpahlwa uthe, “Ukubetha, ukugrogrisa, nokoyikisa abaqhubi kwakunye nabakhweli bezi bhasi nokuphazamisa ukuhamba kwazo endleleni linyathelo elingekho mthethweni.”

Ukwathe lo mbutho wonooteksi awunamagunya okuphazamisana nokusebenza kwezi bhasi kulo mmandla. Imanyano yoonoteksi iHUTA ibingamelwanga kule nkundla.

Ijaji ikhuphe isithintelo sexeshana nesijoliswe kule manyano. Esi sithintelo sikwacele ukungenelela kwamapolisa kwakunye namagosa ezendlela ekuthinteleni ezi ziganeko.

Lo mbutho unikwe de kube ngumhla wesine ka-Agasti ukuba ufake awawo amaxhwebhu ukuba uyaphikisana nesi sithintelo sethutyana, nokuba uphikise ukuba kutheni singenokuba sisibhambhathiso esipheleleyo.

Iphephandaba I’solezwe alikwazanga kufumana lizwi kumbutho woonoteksi iHUTA.