Ibhiyozela amashumi asixhenxe anesithathu eminyaka iForbes Grant

Isikolo sembali nesinye sezikolo ezidala kweli leMpuma Koloni iForbes Grant eGinsberg sizakuba siqhuba imibhiyozo yeminyanga amashumi asixhenxe anesithathu kulenyanga. Inqunu yesis sikolo uAndile Slatsha uxelele eliphephandaba ukuba abawuthandabuzi umzila owenziwe leliziko ukusukela oko ngokuvelisa iinkokheli eziphambili.”USteve Tshwete, Steve Biko, uGriffiths noVictoria Mxenge zimveliso zaseForbes Grant nabanye abaninzi, sizakukhumbula lomzila umhle unjalo,” uthethe watsho uSlatsha. 

Kwincwadi yakhe ethi: “I remember Steve Biko”, unjingalwazi Xolela Mangcu uthethe kakhulu ngesi siko esithi sesinye ebesisetyenziswa ngamaqhawe ebesilwela inkululeko, ebambela iindibano esenza nezinye izinto. “UBiko waqhatha inqununu yaseForbes Grant esithi makuqhutywe izifundo zasebusuku, logama wayefuna ithuba lokuxoxa imicimbi yomzabalazo efundisa exhobisa uluntu banzi ngomzalazo,” ucacise watsho uSlatsha.

 

Esa sikolo sikhe saphantsi kwengxaki yokutshelwa ngamaziko amabini enzululwazi nawathi kamva avuswa ngenxa yoncedo labo babesakufunda kwesisikolo ngo-2014. “Ngalo mhla sizakuba sinyusela phezulu iflegi yesi sikolo kunye naleyo yelizwe loMzantsi Afrika nanje ngawo onke amaziko karhulumente,” utsho uSlatsha. 

Isiko saseForbes Grant sizibalule ngoku sesinye sezikolo ezimongo waso igxile kumculo, imidlalo yeqonga kwakunye nenkcubeko, itsho ingxelo. Esi sikolo asikude kuyaphi kwikhaya likaSteve Biko kwaneziko iSteve Biko Centre.”Silindele indwendwe ezisuka kwizikolo ezisingqongileyo, isebe lezemfundo namanye ke amasebe karhulumente, zizakucula ikwayala zalapha ngalo mhla, kuba lo ngumhla wokuzalwa kwethu siyiForbes Grant. Amaziko enzululwazi amabini ayetshe ngo-2014 avuselelwa ngemali eqikelelwa kwizigidi ezibini zerandi, ukanti kutshanje kufakwe ucingo olutsha kwesisikolo ngelibuyisela isidima saso.