IBhodi yeeLwimi imisela amaqumrhu eelwimi

Ngomhla wokuqala ukuya kowesibini kwinyanga yeThupha kulo uphezulu, iOfisi yePhondo leMpuma Koloni yePanSALB ibinenkqubo yokuqheliswa kwamalungu amatsha eBhodi yesiXhosa yeSizwe naweKomiti yeeLwimi yePhondo leMpuma Koloni kwiHotele iRegent, eMonti.

Kunyakamali wama2019, iPanSALB yenza isimemelelo kuluntu ukuba lutyumbe abantu abanokungena kwiikomiti zokujongana nokusetyenziswa kweelwimi kumaphondo olithoba nakwiibhodi zokuphuhliswa kweelwimi zesizwe ezisemthethweni, kubandakanya iilwimi zesiQhakancu kwakunye nolwimi lokuThetha ngeZandla loMzantsi Afrika (SASL).

Ikomiti yeeLwimi yePhondo inoxanduva lokubeka iso kwindlela ezisetyenziswa ngayo iilwimi kwiphondo.

Iqinisekisa ukusetyenziswa ngobulungisa kwazo zonke iilwimi ezisemthethweni kuwo onke amanqanaba karhulumente wephondo, kubandakanya amasebe karhulumente wephondo namaqumrhu awo kwakunye noomasipala.

Iilwimi ezisemthethweni kwiPhondo leMpuma Koloni sisiXhosa, isiBhulu, isiSuthu nesiNgesi; uLwimi lokuThetha ngeZandla loMzantsi Afrika neeLwimi zesiQhakancu nazo zithathelwa ingqalelo nguMthetho weeLwimi wePhondo leMpuma Koloni, njengoko usenza uMgaqosiseko. IKomiti le ke ngoko inamalungu amele zonke ezi lwimi.

IBhodi yoLwimi lwesiXhosa yeSizwe ngukhala wemicimbi yolwimi lwesiXhosa kwisizwe soMzantsi Afrika siphela. Zonke ke iilwimi zineeBhodi zazo nezilawulwa kumaphondo ezithethwa sisininzi kuwo.

IBhodi yesiXhosa ilawulwa kwiOfisi yeMpuma Koloni yePanSALB njengoko isiXhosa sithethwa sisininzi kweli phondo. IOfisi yePhondo leMpuma Koloni yePanSALB izinze eMonti, eVincent, phantsi kolawulo oluphezulu lukaMnu. Xolisa Tshongolo.

Le Bhodi, njengezinye zeelwimi zazo ke, inoxanduva lokulawula nokumisela isikhokelo sokusetyenziswa kwesiXhosa esizweni jikelele.

Imigaqo yokupelwa neyokubhalwa kwesiXhosa iphantsi kweliso layo. Inamalungu aphuma kuMzantsi Afrika jikelele nanobungcali kwiinkalo ezahlukileyo esisetyenziswa kuzo isiXhosa.

Iingcali eziphuma kwezemfundo esisiseko, kwicandelo lemfundo enomsila, kwezosasazo, kwezoluncwadi, kwezochazomagama, kwezemigaqo yokubhala neyokupelwa kolwimi, njalo njalo.

Oku kuza kubeka umgangatho wesiXhosa kwindawo ebanzi ze kuqinisekise ukuba olu lwimi luhlala lusemgangathweni kwaye nendlela yokusetyenziswa kwalo ibekwe esweni.

Omabini la maqumrhu, iKomiti neBhodi, anamatshantliziyo athe azimisele ukuyitshaya isaqhuma eyawo inqawa. IKomiti yeeLwimi yeMpuma Koloni ithe iza kuququzelela ngokukhawuleza intlanganiso noMphathiswa ojongene neelwimi kweli phondo leMpuma Koloni kwakunye neNdlu yoWisomthetho yePhondo leMpuma Koloni ukuya kwenza amaqhina entsebenziswano.

Eli sebe kwakunye neNdlu yoWisomthetho ngawona mahlakani entsebenziswano aphambili ekuqinisekiseni ukusetyenziswa kweelwimi ngobulungisa kweli phondo. Le Komiti ithe izimisele ukusebenzisana naye wonke ochaphazelekayo ekusetyenzisweni kweelwimi kweli phondo.

IBhodi yesiXhosa kwelayo icala ithe iza kwazisa banzi ngemigaqo yokubhalwa neyokupelwa kolwimi isiXhosa ebisandula kuhlaziywa yiBhodi ephumayo.

Ithe iza kwenza ucweyo nawo onke amahlakani achaphazelekayo ekusetyenzisweni kolwimi isiXhosa, ingakumbi icandelo lezemfundo esisiseko nesele kuphawuleka intsilelo emandla ngokusingise ekusetyenzisweni kwesiXhosa ngokukuko.

Ezosasazo yenye yeenkalo ezibonisa ingxaki enkulu ekusetyenzisweni kolu lwimi. Ithe ke le Bhodi izimisele ukulungelelanisa izinto ukuze nophi na umntu eMzantsi Afrika asisebenzise ngokukuko nangokusemgangathweni ophezulu isiXhosa.

Ukuqinisekiswa nokugunyaziswa kwesigama sesiXhosa kwanokuqinisekisa ukuba iincwadi ezibhalwe ngesiXhosa ezipapashwayo zisemgangathweni zezinye zeenkalo ethe le Bhodi zifuna ingqwalasela emandla. Kuphawuleka ukwehla komgangatho kwiincwadi ezibhalwe ngesiXhosa ezipapashwa kule mihla nto leyo ithoba umgangatho wolu lwimi.

Ibiyindibano enika ithemba le ngokusingise kwiilwimi zeli phondo nakwisiXhosa jikelele. IBambelamlawuli eliyiNtloko kwiPanSALB, uGqr Nomfundo Mali, uwanqwenelele impumelelo la maqumrhu, esithi uwamkela ngezandla ezishushu ePanSALB.

Amalungu abonakalise uchulumanco nokuzimisela kumsebenzi wawo wokuhambisela phambili ungenelelo lwedemokhrasi yeli lizwe ukuqinisekisa ukuba akukho nalunye ulwimi olusengeleka phantsi. Goba msenge iibhokhwe zikutye.