Ibhulorho yezigidi ihleli nje kuQumbu

Ngonyaka ka2017 abemi belali yaseShukunxa, kummango waseNgqakaqheni kuQumbu babanenyhweba yokwakhelwa ibhulorho yodidi oluphezulu nguMasipala wokuhlala waseMhlontlo.

Ibhulorho le yakhiwe ngemali engaphaya kwezigidi ezilishumi elinesibhozo kwaye neentsimbi ezo ezisetyenzisiweyo ukuyakha zilandwe kumazwe angaphandle. Le projekthi yokwakhiwa kwale bhulorho yazisa ithemba lempilo engcono kwisininzi sabahlali bale lali, benethemba lokokuba ngeemini zemvula abantwana babo bazokuya esikolweni, abo badinga ukundwendwela ikliniki bazokubanethuba lokwenza oko ngomzimba ongenaxhala, kwaye abo banezithuthi babechwayitile ngokuba yayingathi into yokweyela kweemoto zabo iyoba yincoko yezolo.

Kodwa kungoku, ibhulorho ikhona nto nje ayikakulungeli ukuhanjwa ziimoto nanjengokuba indlela eya kuyo ibhulorho le ingekagqitywa ukwenziwa. Bathi abahlali abakabinawo umbulelo kulo Masipala ngokuba ngoku bayibona njengamehlo bengayisebenzisi.

“Ngokubakho kwale bhulorho ingekagqitywa sibona ngathi ubom bungababhetele kuba abantwana abazuphinda bahambe emanzini ngoku. Qha ke ngoku into endikhalazisayo kukuba iimoto azikayisebenzisi, zihamba emanzini kubekwa ubomi babantu emngciphekweni. Ibhulorho le imiswe nje,” utshilo uAmos Mbotshwa, 68, xa ethetha namagosa alo Masipala kunye noonondaba.

UThembakazi Mongo, 59, uthi xa kusehlotyeni ibangathi bahlala esiqithini ziimvula ezithi zigcwalise lo mlambo, bangakwazi kwaukuyaphi.

“Njengokuba kuzokunetha nje, abantwana abazukukwazi nokuya esikolweni. Lo mfula uyagcwala kakhulu kweyela nditsho neenkomo apha neemoto aziweli, xa uthe wagulelwa sisihlobo kubanzima ibe ngathi sisesiqithini singayi kwandawo,” utshilo.

Oyintloko kwikomiti yezakhiwo zikaMasipala (Portfolio head of Infrastructure Services) uLoyiso Yalezo uthe xa ethetha naba bahlali bengamagosa bayayazi into yokokuba abemi bale lali banezikhalazo ngakwinkqubo esetyenzisiweyo ekwakhiweni kwale bhulorho. Uthe beze apha kule lali kukuzothatha umphako abakuthi bawuphathise ukuze bagqithise kwabo basemagunyeni.

“Le projekthi yinto apha esineqhayiya ngayo. SinguMasipala sinebhongo ngayo kuba abanye ooMasipala liphupha kubo kodwa thina sikwazile ukuyenza ibe yinto ekhoyo kwaye yeyenu.”