Ibhunga loosomashishini baseBhayi linebhodi entsha

Phambili (ekhohlo ukuya ekunene): S. Mao-Cheia, B. Siwisa, N. Mona (CEO), T. Mhlantla, J. Stevenson, S. Tifloen

NgoLwesithathu weveki ephelileyo oosomashishini baseBhayi badibene kwigumbi elinye beyiNelson Mandela Bay Business Chamber. Injongo?

Ukubamba intlanganiso yabo yonyaka nokwazisa ngebhodi yabo entsha. Phakathi kwaba soomashsihini bekukwakho noSolodolophu woMasipala oMbaxa weNelson Mandela Bay uAthol Trollip.

Ukanti umyalezo wenkuthazo koosomashishini wothulwe ngumakhwekhwetha kwezosasazo onguJeremy Maggs.

Kwizaziso zale ndibano sive ukuba uNomkhita Mona uqeshwe njengengqonyela yale Nelson Mandela Bay Business Chamber. Bakwazise ukuba baceba ukusebenzisana norhulumente, amashishini abucala nabasakhasayo kunye neyunivesithi yesi sixeko.

Xeshikweni uMona (ingqonyela) noThomas Schaefer (okhokela uVolkswagen eMzantsi Afrika) bethetha neentatheli bakhankanye iinkqubo ezifana neBay H20 Conference and Exhibition eza kubanjelwa eBhayi ngomhla wama24 kweyeKhala kulo nyaka. Bakwaphawule nangophuhliso lwamashishini aguguthe ulwandle besithi bafuna ukuba iBhayi libe ne “Waterfront” ephucukileyo nenomtsalane kubakhenkethi jikelele.

Bavala ngelithi bakwanazo nezicwangciso zokusebenzisana noosomashishini abasakhasayo ngelokubafukamisa; baceba ukusa oosomashishini abalishumi elinesihlanu kwelaseGermany ukuze barhabule kwiindlela ekusetyenzwa ngazo kweliya.