Ibulele umntwana kwakhona ipitbull!

Kuyabonakala ukuba izinja eziluhlobo lwepitbull azikapheli njengoko kwakuhlatywe ikhwelo eMzantsi Afrika lokuba zitshatyalaliswe okanye zisuswe ebantwini. Oku kuza emva kokuba kubhubhe inkwenkwana eneminyaka esixhenxe (7) yelali iDyamala eDikeni ngosuku lwePasika.

Le nkwenkwana, negama layo linguZibele Liyakhanya Mthi ibhubhe emva kokuba ityiwe yipitbull kusasa ngethuba iyokubulisa umama wayo kuba babengalelanga naye esuka emsebenzini nanjengoko esebenza njengoNogada eFort Hare kwikhampasi eseDikeni.

ULiyakhanya ebefunda uGrade 1 eSt Paul’s Cristian Academy kwaseAlice.

Ixhoba, nebelinomonzakalo omandla libhubhele kwisibhedlele iFrere eMonti emva kokuba laye lathunyelwa khona sisibhedlele iVictoria esiseAlice. Libhubhe ngeCawa likunye nomama walo onama35 eminyaka ubudala kwesi sibhedlele, nodize ukuba ithemba liye laphela kuye xa ugqirha emxelela ukuba enye yentso yomntwana ichaphazelekile kumanxeba anzulu akuLiyakhanya, nathi kulapho alahle khona ithemba.

UPetros Majola weKhula Community Development nengumbutho ongenanto yakwenza narhulumente, olwela amalungelo amanina kwakunye nabantwana, uthi uyayiqonda eyokuba abanikazi bolu hlobo lwezinja bahlala besithi bayazithanda izinja zabo.

“Ndicinga ukuba obo banikazi okanye abafuyi baboqale bacinge xa beza kufuya olu hlobo. Fanelukuba sifundile ngokwenziwe zezi zinja njengoko beliqela abantwana abaphulukene nobomi babo betyiwa lolu hlobo lwenja,” utshilo uMajola.

ISizwe Kupelo Foundation ngoDisemba ka2022 ibifake uxwebhu lwezikhalazo kurhulumente, isithi malutshatyalaliswe olu hlobo lwenja zingahlali phakathi kwabantu. ISizwe Kupelo Foundation yasuswa kukunyuka kwenani labantwana ababebhubha kunyaka ophelileyo behlaselwa zezi zinja.