Ibuyela endaweni yayo i-7de Laan!

IQUMRHU losasazo iSABC lizakubhengeza ukuba impinda yeveki yonke [omnibus] yomdlalo kamabonakude i-7de Laan, izakubuya emva kwemini ngeeCawa ukususela ngomhla we-2 kwinyanga yeKhala kulandela imvula yezikhalazo zababukeli.

Amanani wababukeli beSABC 2 ngeeCawa abonise ukwehla ngezinyanga zintathu zidlulileyo. 
Nangona iSABC 1 ikwazile ukonyusa ingeniso yayo nababukeli bayo kulo nyaka ka2017, yona iSABC 2 ithe ngcembe ilandela emva kweSABC 3 ethiwe mbende ziingxaki zokuphoncukana nababukeli.
Ukubuya kwe-7de Laan kuzakubangela ababukeli abebephoswa phakathi evekini babenako ukubukela kwakho ngeeCawa.