IBuyelembo ibuyele eMpuma Koloni!

Mfundisi Nkomfa mkabile

Abantu baseQonce neziphaluka baza kuthi babenethuba lokugudlana amagxa kwakunye neemvumi zeli loMzantsi Afrika kumnyhadala obizwa ngokuba yiBuyelembo Cultural Festival oza kube ubanjwe ngeCawe umhla wesibini kweyoMnga.

Umnyhadala uza kubanjelwa eBuyelembo Village kude kufuphi nakwaMasingatha, uyaqala kusasa ngentsimbi yeshumi elinanye.

Iimvumi eziqinisekisiweyo eziza kube zisonwabisa uluntu singabalula uMfundisi Nkomfa Mkabile, Nobathembu, Butho noYolanda Vuthela. Nabo bathanda iGqom baza konwatyiswa nguDJ Ligwa, Yoba UTD, Nokwazi, Mpumi, S.O Squared The Soulhand. Iza kube ibhexeshwa nguSiyabonga Davane weForte FM kwakunye noMafa Bavuma woMhlobo Wenene.

Ukanti nethuba lokubonisa imisebenzi yezandla uluntu lakuyinikwa lonyhweba. IBuyelembo ikunyaka wayo wesihlanu iqhuba.

Kwiminyaka engaphambili ibisoloko iqhubeka eNtshona Koloni, kodwa kulo unyaka iqhubeka eQonce okokuqala oko yasungulwa.

Umququzeleli weBuyelembo Cultural Festival uMoses Gxothiwe, owaziwa ngelikaGX, uthi kweli ityeli ufuna ukuvisa ubuncwane abantu basephondweni njengoko ingabanye babantu abawuxhasa kakhulu umculo kwaye bengasoloko bezibonela kude izinto ezinje.

Uthi esinye sesizathu sokuba bawubeke eBuyelembo Village lo msitho kungokuba bafuna nabakhenkethi bamazwe afana nooEurope xa bekhenkethele eBuyelembo Village njengoko iyindawo yabakhenkethi, ze babone isingqi sabantu abantsundu.

KwiBuyelembo liza kubakhona nosuku apho kuza kuqeqeshwa iimvumi zasekuhlaleni ziboniswe nangokohlobo ezinokuthi zisebenzise ngalo uFacebook ukuze zizithengise njengeemvumi.