Icandelo leeLwimi zesiNtu eRhodes University lenza ezibukwayo

UMfu. J.C (Koos) Oosthuysen uthetha ngencwadi yakhe entsha elungiselelwe abantu abafuna ukufunda isiXhosa njengolwimi olongezelelweyo. Umfanekiso: NguLwando Ntenda

Okokuqala kwimbali yosungulo lweencwadi kwesi sikolo, icandelo leeLwimi zesiNtu kwisikolo seeLwimi noNcwadi eRhodes University belisungula iincwadi ezine nge-14 kweyoMsintsi ku-2016.

Ezi ncwadi zibhalwe ngoompondo zihlanjiwe zababhali abafana noNjingalwazi Russell Kaschula ongusihlalo weSouth African Research Chairs Initiative (SARChI) eRhodes University. Eli qumrhu leSARChI lijonge ukuphuhlisa ngokugqibeleleyo iilwimi zesiNtu, imo elwimi-ninzi nemfundo kweli lizwe.

Ezimbini kwezi ncwadi bezisungulwa ngolu suku zibhalwe nguMfundisi J.C Oosthuysen owayeyinxenye yequmrhu elaguqulela ibhayibhile ukususela kwisiNgesi ukuya esiXhoseni ngo-1996. UMfu. Oosthuysen wafumana isidanga sobugqirha (Doctorate) eRhodes University ngo-2013. Ithisisi yakhe yePhD yayiphanda ngokusetyenziswa kwegrama yesiXhosa kwiBhayibhile ehleliweyo ka-1942.

Owesithathu kwaba babhali bekusungulwa iincwadi zabo nguBoudina McConnachie ongumhlohli weMusic and Creative Arts eRhodes University. UMcConnachie wenza izifundo zePhD kweli ziko yaye uphando lwakhe lujonga ukuba ungasetyenziswa njani umculo wesiNtu ndawonye nowaseNtshona kwizikolo zaseMzantsi Afrika ukuze uncedise abantwana ekuqondeni ngcono oko bakufundiswayo ukususela kumabanga aphantsi ukuyothi ga kwimatriki.

Iincwadi ebezisungulwa kulo msitho zezi zilandelayo yaye ziyafumaneka kwiivenkile zeencwadi kweli:

Multilingual Education for Africa: Concepts and Practices

Ihlelwe nguRussel H. Kaschula & H. Ekkehard Wolf.

The Grammar of IsiXhosa

NguJC Oosthuysen

Say it in isiXhosa: Yitsho ngesiXhosa

NguJ.C (Koos) Oosthuysen

Umculo wam iklasi yam: My music my classroom

NguBoudina McConnachie

Incwadi ethi Multilingual Education for Africa: Concepts and Practices kaKaschulla noWolf ijonga amacebo amahle naluncedo enziwa ngamaziko emfundo ephakamileyo eAfrika ekuphuhliseni nasekukhuthazeni imo elwimi-ninzi. Le ithi The Grammar of isiXhosa yona icazulula yaye icacisa igrama yolwimi lwesiXhosa. Umbhali wayo, uMfu. Oosthuysen uthi uqinisekisile kule ncwadi ukuba igrama yesiXhosa uyichaza ngale ndlela isetyenziswa ngayo ngamaXhosa, ingafumananga futhe leelwimi zaseNtshona. Incwadi yakhe yesibini ethi Say it in isiXhosa: Yitsho ngesiXhosa isusela kwincwadi yakhe ethi Leer Self Xhosa eyapapashwa ngo-1967 kodwa engekhoyo ngoku. Le ncwadi ilungiselelwe abantu abafuna ukufunda isiXhosa njengolwimi olongezelelweyo. Inwadi kaMcConnachie yona, ethi Umculo wam iklasi yam: My music my classroom ibhalwe ngesiXhosa nesiNgesi yaye ifundisa ngeendlela apho ootitshala banokuthi basebenzise umculo eklasini ukuncedisa abafundi kwizifundo zabo.

Lo msitho wosungulo lweencwadi ubumkhulu yaye uzinyaswe ziimfundimani, abafundi nabasebenzi baseRhodes University kwakunye nabafundi baseVictoria Girls Primary School ebebesonwabisa ngomculo nemarimba.