Icebiso leChina kuMzantsi Afrika

NGOKWELIZWE laseChina, elona cebo lokukhulisa uqoqosho lwasezilalini kukuqinisekisa ukuba abantu bafumana uqeqesho lwezakhono ezilungele uqoqosho.

“Uqeqesho ngokwezakhono ezilungele uqoqosho sisithethe saseChina kwaye oku kuxhamlisa abantu abahlala kumaphandle,” utshilo uLin Yi, uSekela Mongameli weChinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries.

UYi ebe yinxalenye yabathunywa ababalelwa kumakhulu amahlanu abe zimase indibano yamazwe amahlanu weBRICS ebi banjelwe eICC eMonti.

IChina lilizwe lesibini ngobukhulu kwezoqoqosho kwihlabathi liphela, kwaye uYi uthi imfihlelo yeli lizwe kukuvulela amathuba ezoqoqosho kulutsha.

Kule ndibano yeBRICS kukwaxoxwe ngombandela wemfuduko yabantu abasuka ezilalini besiya ezidolophini, apho inkxalabo, kumazwe afana noMzantsi Afrika, ingumngeni wokuqinisekisa ukuba iimfuno zabo ziyafezekiswa.

USekela Mphathiswa weSebe leNtsebenziswano kuRhulumento kwakunye neMicimbi yeeNkosi uAndries Nel, uthi imfuduko yabantu besuka ezilalini besiya edolophini iza neengxaki zayo.

Ngokwengqikelelo yeZizwe eziManyeneyo (UN) amashumi asixhenxe ananye ekhulwini (71%) baza kube behlala edolophini ngonyaka ka2030. Amazwe eBRICS avumelene ngelithi aza kuqhubeka esebenzisana kwimiba yorhwebo, ukhuselo kwanezoqoqosho.