Icela ivoti iKhanya Community Radio

Isikhululo sasekuhlaleni iKhanya Community Radio ezinze kwidolophu yaseGcuwa ichongwe kumawonga oonomathotholo basekuhlaleni kazwelonke iNational Community Radio Awards (NCRA) ngamanye.

La mawonga okuqala ezimbalini azakube ebanjelwe ePitoli ngomhla weshumi elinesixhenxe kule nyanga.

Okwezentengiso eKhanya uYolisa Ngonini ubongoza uluntu ukuba luvotele esi sikhululo iKCR kwakunye naye nanjengoko echongiwe.

UNgonini uthi, ngeevoti anokuthi azifumane eluntwini kungathi kwenze umahluko kuye ingakumbi kwisakhono sakhe sokuba kunomathotholo. Ukwathi nesikhululo ngempumelelo yaso oko kungathi konyuse nangaphezulu amanani esikhululo kulawo ebekade ekuo.

Xa uvotela isikhululo ucofa kanje: BRSY- KHANYA FM ku: 33083

Xa uvotela uNgonini ucofa kanje: BPY- Ngonini ku: 33083.

Iivoti ziyavalwa ngomhla weshumi elinesihlanu. I-NCRA, ithi lowo uthe wavota kakhulu uyakuba nethuba lokuba aphumelele imali okanye abe yinxalenye yala mawonga ePitoli

Injongo yeNCRA, kukuphuhlisa kwanokukhulisa oonomathotholo basekuhlaleni abangaphaya kwamakhulu amabini kweli loMzantsi Afrika.