Icham kwiimvumi ezisakhasayo zeMpuma Koloni!

UKUPHAKAMISA nokuphucula ulutsha lweMpuma Koloni ngokwasemculweni kokona kwakusengqondweni kaAsanda Mabengwana ngethuba eqala iAsanda Empires.

IAsanda Empires neyinkampani yokushicilela umculo isungulwe ngo2016, yaze yaphehlelelwa kwiveki ephelileyo eMonti.

Encokolela I’solezwe lesiXhosa, uMabengwana, owayefudula elilungu leqela leKwaito iTrybe eyayisaziwa ngengoma eyayisithi ‘Diba Diba’ phaya ngeminyaka yoo90, uthi uthando lwakhe lomculo lumenze wafuna ukuvumbulula italente yeMpuma Koloni.

“Kuba uhlobo lomculo lutshintshile, thina sasicula iKwaito, ngoku kukho umculo ofana neeGqom, siqondile siyiAsanda Empires ukuba masinike ulutsha lwangoku ithuba lokuqaqambisa italente yalo nalo.”

UMabengwana ukwathi ngo2017 iAsanda Empires ingene kwisivumelwano neSABC, apho kwagqitywa kwelokuba kuphuculwe amaKhoisan kwicala lomculo.

Le nkampani sele ityikitye iimvumi eziliqela zeli phondo esingabalula kuzo uMoola (owaziwa ngePurple Rains), uKay, Athi-st, Takwana, Riko noNikita King.

UMabengwana uthi zonke ezi mvumi zithunyelwe eRhawutini apho inkampani leyo izinze khona nangona yayifudula iseMpuma Koloni.

UMabengwana yinzalelwane yaseMonti ekhulele eQonce. Uye akuba neminyaka ekwishumi elinesihlanu ubudala wanjenjeya ukuya eRhawutini ukuya kukhwezela isakhono sakhe sokucula.

IAsanda Empires ikhupha kuyo epokothweni ngokwasezimalini, kwaye oku kuthetha ukuba akukho mali ihlawula iimvumi okwangoku.

“Iimvumi zam ndahlala ndizixelela ukuba mazigxile ekwakheni isakhono sazo kwaye zibe nomonde kuba kulapho imali iza kuvela khona. Ndizixelela ukuba mazingafuni ukuvelisa icwecwe elinye elitshisayo ze emva koko zinyamalale emculweni.”

UMabengwana uthi iimvumi zihlala eRhawutini apho zinakekelwe khona zonke iimfuno zazo eziquka indawo yokuhlala nokutya.

Ocinga ukuba unetalente kwaye angathanda ukubaphantsi kweAsanda Empires angaqhagamshelana nayo kwiFacebook: Asanda Empires okanye kwi-Instagram @Asanda_Empires.

simphiwe.freddie@inl.co.za