ICope iphelelwe lithemba ngakuLekota

Iinkokeli zolutsha kwiCope uNtsikelelo April kunye noLindela Dyani UMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

IINKOKELI zolutsha lweCongress of the People eMpuma Koloni, zithi uMongameli weCope uMosioua Lekota makarhoxe esikhundleni kuba zikholelwa ukuba “ungunobangela” wokufeda kwalo mbutho.

ICope Youth Movement ityhola uLekota ngokuba “nguzwilakhe” ongafuni kuphikiswa mntu kwiCope. Ngenxa yoku, ngokokutsho kweli khaba lolutsha, iCope ithe gqolo ukuphulukana nenkxaso kumalungu nakubaxhasi bayo.

UNtsikelelo April, unobhala weCope Youth Movement eMpuma Koloni, uthi uLekota “uwuhlazile” lo mbutho.

“Ngolonyulo luka-2009, samnika amalungu asePalamente kazwelonke angamashumi amathathu, kodwa ngo-2014 wabangela ukuba sibe namalungu amathathu kuphela. Kunyulo loomasipala ngo-2011, samnika ooceba abangaphaya kwamakhulu amabini anamashumi amathandathu, kodwa ngo-2016 wabangela ukuba sibenooceba abangamashumi amane anesihlanu kuphela,” utshilo uApril.

KwiPalamente yaseMpuma Koloni eBhisho, iCope yayinamalungu alithoba ngo-2009 kodwa ngoku inelungu elinye kuphela. Lo mbutho wawunooceba abangamashumi amathandathu anesihlanu ngo-2011, kodwa emva konyulo lwanyakenye inooceba abathandathu kuphela kweli phondo.

Kwindibano ebibanjelwe eRhawutini kwimpelaveki ephelileyo, amalungu ekomiti embaxa yalo mbutho (Congress National Committee) athe aphakamisa ukuba akasenalo ithemba ngakulo kaLekota, atsho exhasa ukuba arhoxe kwisikhundla sakhe.

Ilungu lale komiti uPatrick Sikhutshi, ungqinile ukuba ngenene ukuba imbalelwano ebonakalisa ukungamthembi uLekota iye yathiwa thaca kule ndibano.

“UMnumzana Lekota ebekhona kule ndibano ngethuba simxelela ukuba siswele ithemba ngakuye, futhi sifuna ukuba athi gu bucala sizokwazi ukubuyisa intembeko yamasebe ombutho wethu,” utshilo.

Iinzame zokufumana ilizwi kuLekota ziwe phantsi nanjengoko engakhange awubambe umnxeba wakhe.

Isithethi seCope uDennis Bloem, uthe unolwazi ngale mbalelwano kodwa wala ukuthetha ngokuqulathwe kuyo.