ICosatu ixhalabile kukudendwa kwabasebenzi

Inkxalabo ngokudendwa kwabasebenzi ibingumba osentungo kwizithethi ezitshintshiselene ngeqonga ngosuku lokubhiyozela abasebenzi eBhayi.

Ngomhla wokuqala kulenyanga ugalelebhayini wemibutho yabasebenzi iCOSATU, ubambe umsitho wokubhiyozela usuku lwabasebenzi kwibala lezemidlalo i-Isaac Wolfson Kwazakhele eBhayi.

Unobhala weCOSATU eMpuma Koloni uXolani Malamlela uthi isankxwe sokudendwa kwabasebenzi kurhulumente nakwicandelo labucala siyaxhalabisa. 

“SiyiCosatu sithi makungabikho basebenzi baphelelwa yimisebenzi yaye sinyanzelisa 
ukuveliswa kwamathuba emisebenzi asisigxina, ” utshilo.

Unomji weenkampani ezifunela abantu imisebenzi (Labour brokers) nolidabi elidala phakathi komqeshi neCOSATU nawo ukhankanyiwe kulo msitho, uMalamlela uthe lo mfelandawonye ufakan’ imilomo norhulumente ukuba  azitshabalalise ezi nkampani.

Le mibhiyozo ibizinyaswe ziinkokheli zezinye iimanyano nemibutho elala ngengubo enye neCOSATU iNEHAWU, iSACTWU, iANC, iSACP neSANCO phakathi kwazo. Kanti iANC ibithume uGqirha Zweli Mkhize nobe sisithethi esiphambili noyalele elo gcuntswana labasebenzi kweli bala ukuba bavotele iANC nanjengoko elo ilinyathelo lokukhusela amalungelo abasebenzi.

UMkhize ukwayibethelele eyokuba iANC iyixhasa ngokuphelelyo iCOSATU yaye iinkxalabo zalo mfelandawonye ziinkxalabo zombutho olawulayo. “I-ANC ixhalabile ngumba weenkqubo zokuxhamlisa ulutsha oluphuma ezikolweni amava omsebenzi kwiindawo zengqesho (internship programs), ngurhulumente kuphela onawo la mathuba ngokuvulelekileyo,  kodwa icandelo labucala lisabetha ngesantya selovane,” utsho uMkhize.

Ilizwi leSACP ngomlomo kasihlalo kazwelonke walo mbutho uSenzeni Zokwana liphume lisithi, iSACP iyayixhasa iCOSATU yaye ikunye nayo kwiinzame zayo zokulwela abasebenzi. “NjengeSACP sifuna iCOSATU eyomeleleyo njengomfelandawonye wabasebenzi. Sithi umfelandawonye omnye, ilizwe elinye nemanyano yabasebenzi emele iimfuno zabasebenzi, ” ugxininise watsho. 

Abasebenzi bebevathe imibala yezikipa zeemanyano zabo kodwa bekho nabebevathe imibala yeANC.