Icwecwe likaMusa liza nemfudumalo yothando

EMVA kokusweleka kukaRobbie Malinga, abaninzi babezibuza ukuba kuza kwenzeka ntoni ngekhono likaMusa.

Kodwa icwecwe elitsha elineengoma ezilishumi elinambini, yindlela le mvumi eziqokelela ngayo emva kokushiywa ngumhlobo, umcebisi nomntu obembonis’ indlela ngokumayelana nomculo.

Emva kweso sithwakumbe sikaMalinga, uMusa Sukwene uye wakhupha icwecwe alibiza Musa, nelicwecwe lokuqala emva kokuphumelela kukhuphiswano lwee-Idols SA ngo2013.

UMusa waduma ngengoma ayicula noRobbie Malinga ethi Mthande.

Encokolela I’solezwe LesiXhosa ngeli cwecwe, uMusa uthi ufuna abantu bafumane imfudumalo kweli cwecwe.

“Ze bafumane ukongiwa okufudulumeleyo kwaye bafumane uthando kunjalo nje baluqonde,” kutsho uMusa.

Uthi ukuthiya eli cwecwe ngaye kubonisa okusengqondweni yakhe.

“Azange ndizithembe kangaka ngokukhupha icwecwe ebomini bam, ndonwabile,” utshilo.

“Kunyanzeleke ndilibize ngam [uMusa]. Libonisa endikucingayo nendlela endiwubona ngayo umculo.”

Kweli cwecwe, uMusa usebenze negqala lomculo uTsepo Tshola kwingoma emnandi ebizwa Bophelo. Le ngoma yegospile ibhalwe nguDr Tumi.

“Abantu kufanele bazi ukuba uthando noThixo zizinto ezihamba kunye,” kubalisa uMusa.

Ukwanika imbeko kuHugh Masekela ngengoma yalo mbethixilongo ongasekhoyo ethi Tonight, nayenza noKhanyo. Le ngoma ikhona kwicwecwe lokugqibela likaMasekela, kwaye uMusa uthi uziva enewonga kukwenza le ngoma noKhanyo.

UMusa ukwasebenze noNtsika weThe Soil kwingoma ethi Ngivumele, nacinga ukuba iza kuthandwa kakhulu ngabantu.

Kweli cwecwe, eliphume kwinyanga yeThupha, uMusa ukwasebenze neembongi ezintathu: uSbo Da Poet, uMam’ Buthelezi noPuno -bebonke bathetha ngezinto ezohlukeneyo eziquka uthando, umculo kwanamanina.

UMusa kuyamchulumancisa ukwenza eli cwecwe namagqala afana noTsepo Tshola.

“Ukuhlala estudiyo nomntu oneminyaka engaphaya kwamashumi amane ekwishishini lomculo kuliwonga elikhulu kum,” utshilo.

Ezinye zeengoma ezikweli cwecwe ziquka uMakoti, Daughters nezinye.

Icwecwe lifumaneka kwiivenkile neminatha ethengisa umculo.