Idabi kwiNdlu yeeNkosi ephondweni

Emva kokukhutshwa kwakhe ngevoti njengoSihlalo weNdlu yeeNkosi eMpuma Koloni, uNkosi Mwelo Nonkonyana ufake isimangalo kwiNkundla ePhakamileyo eBhisho ephikisa ukukhutshwa yiNdlu yeeNkosi.

Oku kubangele ukuba amagqwetha akhe ekunye nalawo amele iNdlu yeeNkosi afikelele kwisivumelwano sento ekumele ukuba iyenzeka.

Ethetha malunga nokukhutshwa kwakhe njengoSihlalo weNdlu yeeNkosi, uNonkonyana utyhola igumgedle elingaphakathi elimenzela amayelenqe kwiNdlu yeeNkosi.

“Aziyonyani ezi zityholo basekelezele kuzo esi sigqibo, okwesibini nentlanganiso leyo yathatha isigqibo sokundisusa ayihambelani nemigaqo yokulawula iNdlu yeeNkosi,” watsho uNonkonyana.

Kwintlanganiso yomhla wamashumi amathathu ananye kwinyanga yeKhala, iNdlu yeeNkosi eMpuma Koloni yathatha isigqibo sokumsusa uNonkonyana.

“Bandityhola ngokophula imiqathango yesifo seKhorona, ngokudala impixano kwiNdlu nokuba ndisasebenza njengegqwetha,” watsho uNonkonyana.

Emva koku uNonkonyana wagunyazisa amagqwetha akhe ukuba akuphikise ukususwa kwakhe njengosihlalo weNdlu yeeNkosi eMpuma Koloni.

Kwidabi ebelishushu enkundleni phakathi kwamagqwetha akhe kwakunye namagqwetha amele iNdlu yeeNkosi kufikelelwe kwisivumelwano, uSekela Sihlalo wale Ndlu, uNkosi Langa Mavuso uyacacisa:

“Amagqwetha ethu avumelene enkundleni ukuba umrholo wona namanye amaqithiqithi ohamba nawo siyawuthatha, nenqwelomafutha ngokunjalo iza kuthathwa,” kucacisa uMavuso.

INdlu ebehlala kuyo uNonkonyana iseza kuba phantsi kwakhe okwexeshana logama kungekonyulwa uSihlalo weNdlu, kwaye uSihlalo weNdlu akakazukonyulwa okwangoku,” itsho ingxelo kaMavuso.

“Isigqibo sokumkhupha uNonkonyana sathathwa ngeevoti yiNdlu yeeNkosi, nalapha uluvo lokumsusa lwafumana inkxaso yeevoti ezingamashumi amabini anesihlanu, logama amalungu ayechase ukususwa kwakhe ayesixhenxe kuphela ngokweevoti,” kutsho uMavuso.

UNonkonyana ususwe ngezizathu eziquka izityholo zokugxuphuleka kwakhe kwimicimbi yamaKomkhulu athile, ebangela ingxaki.