Idabi lesiqwengana somhlaba eSite C!

Umama uBulelwa Benya ohlala eSite C

KAPA:

Bajongene ngezikhondo zamehlo abamelwane ababini kwidabi lesiza somhlaba kwinginqi yakoo-A, eSite C eKhayelitsha.

Eli lidabi lamashumi amabini anesihlanu eminyaka phakathi kwesi sibini.

Umama uBukelwa Benya, 62, ubanga ukuba esi siza sesakhe yaye uneempepha zaso ukusukela mhla wathi cakatha umcondo wakhe ngomnyaka ka1987.

Le nkosikazi ixelele I’solezwe lesiXhosa indlela eyasifumana ngayo esi siza.

I’solezwe: Waqala nini ukuhlala apha eSite C?

Bukelwa Benya: Ngo1987, kodwa ukufika kwam ngqa eKapa kwakuphaya ku1985 ndifikela kubhuti wam eSite B. Ndaze ke ngoku ndafumana le ndawo ndihlala kuyo kumnini wayo owathi wayengayithandi, phofu ngenxa yokutshelwa, ze emva kweso siganeko wathi akasayifuni ufuna ukuhlala eSite B, wayokuhlala khona ke, akazange aphinde abuye ze sanikana iimpepha zendlu zaguqulelwa phantsi kwegama lam. Kwikomiti ezazikhona ngoko ndazixelela ngemeko malunga nesi siza, zandiyalela ukuba kuza kufuneka ndifumane inombolo yale ndlu kuqala. Emva kokufumana inombolo yendlu ndaqalisa ukwakha ityotyombe lam ngo 1987 kodwa ndaqalisa ukuhlala kunyaka olandelwayo.

IS: Ithini imbambano malunga nesi siza?

BB: Ingxaki kuhambeke ke ngoku kwacac’ukuba kuphuhliswa iSite C, iSite C ke ngaba bantu babehlala apha isigxina besebenzisa izindlu zangasese zamabhakethi, yaye sasihlala sibabini, kwisiza ngasinye kukho uA noB, nekwathi ngethuba kuphuhliswa iSite kwashiyeka kuphela uA kwisiza ze ooB bafuduselwa eKuyasa kwalapha eKhayelitsha. Ndihleli ke apha ithuba elide ze emva kweminyaka emihlanu ndabona kufika le ntombazana ingummelwane wam icela ukuba ibeke ityotyombe layo njengembacu apha ecaleni kwam, kulapho ke ndabona ngenye imini evuka ekuseni nobhuti wakhe bechitha iyadi yam, ndabiza ikomiti ukuzama ukuba ibeke phantsi kweliso elibukhali le meko, ngelishwa ndaya kwiiholide zePasika eBhayi kulo nyaka, ndathi xa ndibuya ndafika sele engene waphelela emhlabeni wam. Iikomiti zambiza zamncama engafuni, ze ndabhaqa ebhale inombolo yendlu yam kwakhe ngonyaka ka1993. Oko kwabangela ukuxabana kwethu ukusukela ngoko de kube namhlanje. Noko kunjalo ndaya kwaStocks & Stocks ndafumanisa ukuba ngenene iPloti iphantsi kwegama lam nabantwana bam. Abahlali bamxelela ukuba ayilunganga into ayenzayo kuba wafika ndihlala kule ndawo. Ngo2012 ndachithiswa indlu kuba ndandiza kwakhelwa kodwa oko akuzange kuqhubeke kuba engafuni kusuka kwisiza sam, ndabe ndiyaphoswa yinkqubo yolwakhiwo lwezindlu.

IS: Ithini iminqweno yakho malunga nokufumana isiza sakho?

BB: Ingafezekiswa iminqweno yam ukuba ndingakhelwa indlu yesitena yaye ndibuyele ngokupheleleyo kwisiza sam. Kudala ndahlala apha ndisenamashumi amane eminyaka, ngoku ndijonge kumashumi asixhenxe oko ndahlala etyotyombeni. Intliziyo yam ibuhlungu kuba kuyacaca ndakude ndibhubhe ndishiye umntwana wam engenandawo ngenxa yomntu ongene ngetshova kumhlaba wam.

Iinzame zethu ziwe phantsi ukufumana udliwanondlebe nalowo utyholwa ngokuhlala ngenkani kwisiza sikamama uBenya. OkaBenya udiza ukuba inkundla yamqinisekisa ukuba ngumhlaba wakhe, ngoko kumele ummelwane wakhe azichithe iintente kwindawo agxumeke kuyo ityotyombe lakhe.

“Lo ngumba womnini wesiza kwakunye nommelwane wakhe ongafuni kushenxa kulo mhlaba, asinakukwazi ukungenelela nanjengoko nenkundla yakhupha isigqibo malunga nalo mhlaba,” utshilo uNtomboxolo Makoba Somdaka, uSomlomo kaMphathiswa wokuHlaliswa koLuntu eNtshona Koloni.