Ide yafika iNgqushwa FM

Abasasazi abatsha beNgqushwa FM bexhentsa phambi kokuba kuthethe umsunguli weli jelo, eNgqushwa ngoLwesithathu

Emva kweminyaka emihlanu kusithiwa “iyeza iNgqushwa FM, iyeza!” kutshintshwatshintshwa nebhodi kude kwagqitywa kwelokuba mayiqale. Ngomhla wokuqala kuCanzibe iNgqushwa FM 99.5 izakuba semazeni.

“Enye yeenjongo zeli jelo losasazo kukuphuhlisa ulwimi nenkcubeko yethu. Ukuba singasebenzisana apha eNgqushwa singenza izinto ezinkulu!” kutsho uNtombomzi Gayiya, ongusihlalo webhodi yeli jelo.

ULinda Jakavula, wenkampani ethubelezisa amandla amaza omoya (SENTECH), wongeze ngelithi, “Ndifuna ukuthi kwibhodi yeNgqushwa FM, njengabantu abamnyama makhe senze into iphumelele!”Umsunguli weNgqushwa FM, uKumbuza Noponi Siga, uthethe, enyembezana, wathi, “Ndalala ndedwa! Ndavuka neNgqushwa FM. Sicela nisiphe ithuba lokuba sinikhokele bahlali. Ningoyiki ukusicebisa. Sakuzenza neempazamo.”

Eli jelo losasazo lithembisa ukuza neenkqubo ezizakungqala kwiNgqushwa neelali eziyingqongileyo.

“Sakusebenzisana nani, bahlali baseNgqushwa. Sakusebenzisana nolutsha. Sakusebenzisana neenkosi zethu. Sakuzama ukusebenzisana nomasipala wethu,” uvale ngelitshoyo uSiga. Ibhodi yotywala yaseMpuma Koloni, iinkokeli zemveli neYunivesithi yaseWalter Sisulu (WSU) banikeze ngamazwi enkxaso. Ethethela iWSU umsasazi waseAlgoaFM uJeff Moloi ukhuthaze ngawathi: “Kubasasazi beli jelo litsha, awungoPutco waseNgqushwa, awungoBonang waseNgqushwa, awungoGudl’abatshakazai waseNgqushwa. Kufuneka ube nguwe, ubalise amabali abantu baseNgqushwa.”