Idini ngenxa yeelwimi

Umhla we16 kweyeSilimela, nyaka nonyaka, ngumhla wokukhumbuza ngesithwakumbe sokubulawa kolutsha loMzantsi Afrika ngurhulumente woontamolukhuni ngonyaka we1976.

Sele kulwazi lomntu wonke ukuba babulawa beqhankqalazela ukuhlohlwa ngesiBhulu, lwimi olo babengalwazi belukakazwa ngenkani.

Isihelegu esikwanjalo senzekile naseDhaka kwelaseIndiya, ngomhla wama21 kweyoMdumba 1952, apho abafundi babulawelwa ukufuna ukufundiswa ngolwimi lwabo.

Oku kweza ngenxa yokunyhashwa kolwimi iUrdu nolwalululwimi lwesininzi, sininzi eso sasingekho lulawulweni lombuso ngelo lixa.

Uluntu lwaseIndiya lwalucinezelene kwalodwa ngokokwahlukana kweentlanga zakhona, bengathinjwanga ziintlanga zasemzini.

Kuzo zozibini ezi ziganeko kufe ulutsha olungabafundi, ngombandela weelwimi.

EMzantsi Afrika kwafa inkitha ngeli xa eDhaka kwafa imbinana. Kodwa okona kufa kwabanefuthe elimandla kwihlabathi kokwembinana yaseDhaka kunenkitha yoMzantsi Afrika.

Wumbi wozibuza ukuba kukuthini ukuba ukufa kwembinana kube nefuthe ngaphezu kokwenkitha, kubeni zozibini iziganeko zazingomba ofanayo.

Okuyinene kukuba ukufa nempalalogazi akuna kubalwa ngesininzi, kuba emnye ethe kwaphalazwa igazi lakhe kushukuma isizwe siphela, okomzimba othi ngokonzakala kozwane uthuthumbe wonke.

Ifuthe lezi ziganeko zozibini alilinganiswa ngenani labasala enkundleni, lilinganiswa ngempempelelo.

Ukufa kwenkitha yoMzantsi Afrika kwakhokelela kwinkululeko yoMzantsi Afrika kuphela, kanti okwembinana yaseDhaka akukhokelelanga nje kwinkululeko yelo lizwe koko kwaguqula ze kwamisela isikhumbuzo sobuqhawe kwihlabathi liphela. Ngaphezu koko, ulwimi abalufelayo abafundi lwaba lulwimi lokufunda nokufundisa, uMzantsi Afrika ke wona usafunda kwangolo lomthimbi.

Umahluko phakathi kwala madabi mabini ngulo. Abafundi boMzantsi Afrika babengafuni ukufundiswa ngolwimi abangaluqondiyo, isiBhulu ke ngoko, babefuna ukufundiswa ngolwimi abaluqondayo, isiNgesi.

Abafundi baseDhaka kwelabo icala babefuna ukufundiswa ngolwimi lwabo lwebele, iUrdu, hayi ulwimi lwabacinezeli babo.

Ngamafutshane aboMzantsi Afrika babefuna ukufundiswa kwangelomcinezeli wabo ngeli xa bona abaseDhaka balwela ukufundiswa ngolwimi lwabo, bechasa elomcinezeli.

Nangani uMzantsi Afrika wawubuchasile ubukoloniyali, kodwa ithuba elininzi ubange kwaiinto zobukoloniyali, njengesiNgesi esi sithathelwe phezulu phantse luluntu nangani sakhululekayo.

Ngokuchukumisa umcimbi wokuba kufundiswe ngeelwimi zabantsundu ubaphatha emanyeni abemi beli lizwe. Kanti ke isiNgesi lulwimi lwasekuthinjweni asilolwimi lwasenkululekweni.

Imfazwe yabafundi bethu ke yabethelela kwaiinto zasekuthinjweni endaweni yezezwe lethu.

Ukulwela ulwimi lwabo kwabafundi baseDhaka ke kwabangela ukuba isiganeko eso ibe sesona sithathelwa ingqalelo yiUNESCO ngaphezu kwesoMzantsi Afrika, senziwa isikhumbuzo sehlabathi sokukhuthaza ukusetyenziswa kolwimi lwebele.

Umhla wama21 kweyoMdumba uhlonitshwa lihlabathi liphela njengoSuku loLwimi lweBele lweHlabathi ngenxa yedabi leelwimi labafundi baseDhaka.

Impazamo yethu yokufuna ukufundiswa ngesiNgesi endaweni yeelwimi zethu, kwasiphosanisa nethuba elihle lokuba siguqule izinto kwihlabathi liphela.

Ndiyazi kubi ukuthi ithandazwe elifana nam liveze ngolu hlobo. Kambe ke ubawo uRholihlahla waka wathi masigubhulule izibi zamandulo ze sizifumanele uxolo ukuze siphile. Ndisengabuya ndisithuthuzele ke isizwe ndenjenje.

Ukumemelela ukufundiswa ngolwimi esiluqondayo, nekwathi ngelishwa yasisiNgesi, kusenokuphicothwa ngokuba eyona ntsingiselo yayikukuba sasifuna ukufundiswa ngolwimi esiluqondayo.

Kaloku ngalo mihla imfundo yayisabonwa ngeliso loweza nayo, eyiphethe ngezithebe zakhe ze sayamkelela kuzo ke.

Ukulwela ukufundiswa ngolwimi esiluqondayo kusenobantonye nokulwela ukufundiswa ngolwimi lwebele, kuba zombini, esiluqondayo nesilwaziyo ziyimpilo ngaphezu kwesingaluqondiyo nesingalwaziyo.

Ilishwa ke kule mpicotho yam kukuba abe-#feesmustfall bayiphindile le mpazamo, besithi makuguzulwe isiBhulu kufundiswe ngesiNgesi, endaweni yokulwela ukufundiswa ngezakumakwabo iilwimi.

Goba msenge iibhokhwe zikutye!