Ifikile i2016 Toyota Fortuner

AbakwaToyota bathengisa inkululeko ngale-Fortuner yabo intsha. Bebesibizile kwezi veki zigqithileyo zingephi ukuba siyamkele siyivavanye nje kancinci kumsitho obebewubambele kwiindlela ze-4×4 e-Klipbokkop emaphandleni aseVostile eNtshona Koloni.

“Le intsha iFortuner ithe ukutsaleka ukusuka phambili ukuya ngemva iphinde inone xa ithelekisa naleyo indala. Iyakwazi ukudlala indima yokuphucuka edolophini, kodwa iphinde ilungele ukufathula iindonga namahlathi emaphandleni”, kutsho uSekela Mongameli wezokuthengisa kwaToyota South Africa Motors, uCalvyn Hamman.

KwaToyota bazidla ngeembambo ezintathu zolwakhiwo lweemoto zalo mzi, abazibiza i-QDR (Quality, ier entsha ixhaseke kakuhle, iqhubeke ibengungqa phambili kumanani eemoto ezithengiswayo kweli nqanaba idlala kulo nezinye ii-SUV ezifana nee-Ford Everest nee-Chevrolet Trailblazer.

Amaxabiso e-Fortuner ayancumisa mpela xa ujonga ezo ikhuphisana nazo. IFord Everest singathi izobasengxakini nala maxabiso ayo aphezulu. Kodwa xa iFortuner ixabisa ngaphantsi, ingabe ulwakhiwo lwayo luyathandabuzeka?

Kuphuculwe okuninzi kwi-Fortuner. Iinjini zintsha zinomfutho ongcono njengezo zikwi-Hilux ebifike ekuqaleni kukaFebruwari.

Kwezepetroli sithetha ngenjini ye-2.7 VVTi ekhupha 122kW/245Nm ngethemba lokuba ungonga i-10% ekurhabuleni ithontsi. Umanqam we-4.0 litre V6 usekhona namandla ayo angange-175kW/376Nm.

Kwezedizili ngoku kukho umancane wenjini ye-2.4 GD one-110kW/400Nm, nomkhuluwa i-2.8 GD one-130kW/420Nm.

Ii-gearbox nazo zintsha. Ezakudala ze-5-speed manual ne-4-speed automatic zimkile. Ngoku kufumaneka eze-6-speed kwimanual nakwi-automatic.

KwaToyota bathembisa ukuba olu manyano lutsha lwezi-gearbox neenjini luzokunika umthengi i-Fortuner etsala lula kwisantya senjini esiphantsi, oko kuphinde kunike ukurhabula kwethontsi okungcono kangange-13% kwi-2.4 GD ne-15% kwi-2.8 GD.

Ezokuphucula ubucwebe nobulula bokusebenzisa, kufakwe okuninzi okutsha kwi-Fortuner. I-suspension intsha, ngakumbi apha ngaphambili, bayekile ukusebenzisa leyo ifana nakwi-Hilux. Oku kwenza ukuba iFortuner ibeyi-SUV manyhani, ingabiyivantyi eneqokobhe kuphela. Ayisafani nofana ne-Hilux apha ngaphandle. Kufana idashboard ngaphakathi kuphela.

Endleleni ivakala intofo-ntofo, ayisagqampi njengakudala, ikunika ithemba lokuba ingabambelela xa uthatha igophe ngobundlobongela. Ithule futhi, ingxolo yomoya nendlela ayisangeni tu.

Ngaphantsi kukho i-Hill-start Assist Control, Active Traction Control, Downhill Assist Control, Trailer Sway Control (ezithile zifumaneka kwi-4×4 kuphela). Besikhe sazivavanya ezi zinto kwiintaba namadlelo nesanti phaya e-Klipbokkop. I-Fortuner yenze edume ngazo ngokungathandabuzi.

Ngaphakathi okutsha yi-glovebox enomkhenkce, uyacofa iqhosha ukuyidumisa hayi isitsixo. Xa usenyuka kuluhlu usiya kwi-2.8 GD-6 ufumane izitulo ezogqunywe ngofele, izibane ze-LED, ingxowa yokhuseleko yamadolo kwicala lomqhubi. Kwingakara i-4.0 V6 ufumane ucango lwangemva olulawulwa ngombane nenavigation system.

Besikhe sajonga amanani othengiso kwezi veki zimbini zidlulileyo ifumaneka i-Fortuner. Seyingungqa-phambili njengesiqhelo.

Sithanda: Icwalile, ithule, ayiligongqozi ifutha iyaliphunga nje qha, iyelele ekufaneni nemoto ngaphakathi hayi ibakkie.

Asithandi: Akukho cango lombane phaya ngemva, eza zitulo zangemva zibuxhaka-xhaka bekufanele ukuba likhona elinye icebo lazo ngoku.

Amaxabiso:

Toyota Fortuner 2.4 GD-6 Raised Body Manual – R436 400

Toyota Fortuner 2.4 GD-6 Raised Body Automatic – R453 400

Toyota Fortuner 2.7 VVT-i Raised Body Automatic – R429 400

Toyota Fortuner 2.8 GD-6 Raised Body Manual – R513 400

Toyota Fortuner 2.8 GD-6 4×4 Manual – R571 400

Toyota Fortuner 2.8 GD-6 Raised Body Automatic – R531 400

Toyota Fortuner 2.8 GD-6 4×4 Automatic – R589 400

Toyota Fortuner 4.0 V6 Automatic – R633 400

Service Plan – Iminyaka eyi-5 / 100 000 km

Warranty – Iminyaka eyi-3 / 90 000 km

Silandele ku-Twitter naku-Instagram ku-@ilisolezwe okanye ulandele intatheli ku-@doughZAR.