Ifowuni kumfundi esikolweni? Ewe okanye hayi?

ABAFUNDI abathandathu besikolo saseGoli banqunyanyisiwe ngenxa yokuphatha iifowuni esikolweni.

Ingaba yinto elungileyo leyo? Lo mbuzo uvele ngethuba abafundi kwizithili zonke zephondo laseMpuma Koloni bebebuthelene eMthatha kukhuphiswano lwengxoxompikiswano kasingankundla (National Schools’ Moot Court Competition).

Kolu khuphiswano kungenela abafundi bakaGrade 10 noGrade 11, apho kuye kuqalwe ngokubhalwa kwesincoko ze xa eso sincoko sithe sabhalwa ngokufanelekileyo, kuthathwe izikolo ezibini kwisithili ngasinye ziyokukhuphisana kwibakala lephondo.

Kulapho ke iXolilizwe Senior Secondary yaseNqadu kuGatyana, phantsi kwenqununu uSizo Butshingi, sithe saphumelela khona sisohlula zonke ezinye izikolo.

Utitshalakazi uZozuko Zatu osenxele, inqununu uSizo Butshingi ophakathi, uTalent Sinosi bekunye nabafundi abathabathe inxaxheba kwingxoxompikiswano UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Ngoku abafundi baseXolilizwe baza kuya kukhuphiswano lukazwelonke ePitoli ekuqaleni kwenyanga ezayo.

Iinjongo zolu khuphiswano kukuvulela ulwazi kubafundi ngemiba yomgaqosiseko nendlela esebenza ngayo imithetho egunyazisiweyo.

Ngokwalo mzekeliso waseGoli, esi sikolo bekuxoxwa ngaso sasinomqathango othintela abafundi ekuphatheni iifowuni esikolweni.

“Thina ke ngoku bekufuneka silungise indlela yethu yokuxoxa sijonge nkalwana zonke zokuba lo mqathango [wesi sikolo saseGoli] mawuthathwe njengokhabanayo nomgaqosiseko okanye lo mqathango ubusesimeni kwaye unganyhashi malungelo wabafundi,” utshilo uZozuko Zatu ongutitshalakazi eXolilizwe.

“Thina siye sazivelela zonke ezi nkalo ngethuba sixoxa,” kutsho uZatu.

UZatu uthi ngoku balungiselela ukhuphiswano lukazwelonke beliqela elincedise kule ngxoxompikiswano. Eli qela lenziwa nguZatu, uGqirhalwazi Lunga Mantashe oyingcaphephe kwiingxoxompikiswano, uTalent Sinosi onamava kwiingxoxompikiswano kwakunye noThobela Gabelana ongutitshala waseZingcuka Senior Secondary owanceda esa sikolo kolu khuphiswano ngo2018.

“Iqela lethu liluqilima kwaye kudala lisebenza nzima. Siza kusebenzisa okuthethwe kuthi ngabagwebi ukuze sizilungiselele nangakumbi,” utshilo uZatu.