Ifumana elinye itshantliziyo iATM

Obesakuba yinkokheli yeEFF eMpuma Koloni uThemba Wele UMFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHI

UKUSUKA kwiANC ukuya kwiEFF uphinde ubuyele kwiANC ze uyishiye uye kwiAfrican Transformation Movement (ATM).


Olu luhambo lukaThemba Wele okulindeleke ukuba amkelwe ngokusesikweni yiATM eSouthernwood eMonti ngoLwesihlanu.


UWele, waseOrange Groove eMonti, ukhe walilungu lePalamente yephondo eBhisho phantsi kweEFF, umbutho apho wakhe wayinkokheli yawo eMpuma Koloni. Kodwa emva kokungavisisani nesikhokelo sombutho, uWele wagxothwa yiEFF.


Emva kokugxothwa yiEFF uWele wabuyela kwiANC ngo2016.


Imbalelwano ekhutshwe yiATM kule veki, idiza ukuba uWele kulindeleke amkelwe yiATM ngokusesikweni.


Lo mbutho iATM, osekwe ngemvisiswano yamabandla eenkonzo, ubusandula ukwamkela obesakuba nguMphathiswa wezoThutho neMisebenzi yoLuntu uThandiswa Marawu kule veki.


UMarawu, obekhe wanguNondyebo weANC ephondweni, uthi ushiye iANC ngenxa yokuba engakhange onele ngumbandela wokusingathwa kwenkomfa yephondo ngo2017.