Ifumanekile imizimba yabafundi eberhaxwe ngamanzi bewela!

Izantyalantyala zemvula ebezingenasiqabu nebesele ziqabela kwiveki yesithathu kwiziphaluka eMpuma Koloni zimke nemiphefumlo yabafundi abane eMpuma Koloni, ababini eNgqeleni nababini kuCentane.

Aba bafundi kuvakala ukuba barhaxwe ngethuba bewela imilambo ezeleyo ngenxa yezi zikhukhula besiya esikolweni abo baseNgqeleni ngokohlukana kwabo.

Ezi ngxelo zokufumaneka kwemizimba yabafundi ababini bakuCentane phantsi koMasipala uMnquma nephantsi kweAmathole, zidizwe yinkosi yaseNkantolo kuCentane uNkos’uZanodumo.

Aba bafundi ngamakhwenkwe omnye une17 leminyaka ubudala omnye une19, belali iNkantolo nabarhaxwe kumlambo iKobonqaba ngeCawa emva kwemini.

Umzimba womfundi ona19 ufunyenwe ziindadi zamaPolisa zaseMonti ngeCawa. Owesibini (17) ufunyenwe ngosuku olulandelayo kwindawo enye.

USodolophu woMasipala wesiThili iAmathole uAnele Ntsangani uthe, “Ndimele iAmathole yonke, ndidlulisa amazwi ovelwano kwiintsapho zamaxhoba amabini abathe babhubha emva kokurhaxwa kwabo ngamanzi. Ulutsha likamva lesizwe kwaye sisiThili sibuhlungu sesi sehlo,” utshilo Ntsangani.

Kummandla waseNgqeleni apho bekurhaxwe abafundi ababini, besiya esikolweni nabo bafumanekile omnye kwaqala ngokufumaneka iimpahla zakhe zesikolo.

Isebe lezeMfundo eMpuma Koloni kunyaka ophelileyo belikhuphe ingxelo liyalela iiNqununu ezikolweni ekubeni abantwana mabangayi ezikolweni xa imvula inetha ukunqanda iziganeko ezimila bunje.