Ifunyenwe phantsi kwebhedi imfuyo ebiweyo eMthatha

AMASELA emfuyo aseBityi eMthatha atyhile kwelinye inqanaba, emva kokuba amapolisa efumene iigusha zipanwe phantsi kwebhedi kumzi okwilali yaseXhongora eBityi kutshanje.

Isithethi samapolisa aseMthatha uLieutenant Colonel Mzukisi Fatyela, uthi iigusha ezibiweyo ezisibhozo zifunyenwe kumzi othile eXhongora, zimbi kuzo zinyhalwe phantsi kwebhedi, kwinto ebonwa njengokuqatsela kobusela bemfuyo kule ndawo.

UFatyela ukwathe iibhokhwe ezine zikwafunyenwe kwakulo mzi.

“Amapolisa abambe amadoda amabini, enye inamashumi amabini enye inamashumi amabini ananye, sababeka ityala lobusela bemfuyo,” utshilo uFatyela, ekwaleka ngelithi uphando luyaqhuba kufunwa abanini bezi gusha nezi bhokhwe.

IBityi yenye yeendawo ezithande ukuxaka ngezehlo zokubiwa kwemfuyo, ingakumbi iigusha.

Kusenjalo, amapolisa abambe abahlali abasibhozo kwilali yaseMakhamiso eXhorha emva kokufunyanwa enkonye ndoda ithile erhanelwa kubusela bemfuyo.

UFatyela uthi la madoda afunyenwe sele eyinkule kanobom le ndoda nethe yahlangulwa ngamapolisa.

Aba bahlali, phantsi kombutho abawubiza njengeMasifunisane, bakwafunyenwe benemipu engekho semthethweni.

Abahlali ababanjiweyo bathe bavela enkundleni eXhorha kule veki bejongene nezityholo zokuba nemipu engekho semthethweni, ukuxhwila kwanokubetha.