Ifuthe lenkomfa yeANC ephondweni

Phumulo Masualle, kugqatso lwesihlandlo sesithathu njengosihlalo:

UMasualle, iNkulumbuso yaseMpuma Koloni, ukhokele izihlandlo eziliqela kwiANC. Ubelilungu lePalamente eBhisho ukusukela ngonyaka ka-1999. Ngaphandle kokuba nguSihlalo weANC ukusukela ngonyaka ka2009, uMasualle ukhe wanguNondyebo wamaKomanisi kuzwelonke.

UMasualle uzalelwe eMount Fletcher ze wachitha elinye ixesha lakhe eMthatha. Ibanga leshumi uliphumelele eSt Johns College eMthatha, isikolo apho waphumelela elakhe ibanga leshumi lowo obesakuba nguMongameli uThabo Mbeki.

Phambi kokuba yiNkulumbuso, uMasualle ukhe wanguMphathiswa kwezendlela nemisebenzi yoluntu, ezempilo kwanezezimali. Ukhe wakhokela nakumacandelo wolutsha aphantsi kweemfefe zeANC.

Andile Lungisa, kugqatso lokuba ngunobhala:

ULungisa waseNelson Mandela Bay, ukhokele kwizikhundla eziliqela kwiANC. Sithetha nje ulilungu lekomiti yeANC eMpuma Koloni. WayenguSekela Mongameli kwiANC Youth League ngethuba eli khaba lolutsha lalikhokelwa nguJulius Malema.

Ukhe wangusihlalo weArhente yoPhuhliso loLutsha kuzwelonke (NYDA). Kutshanje ebonyulwe njengoSihlalo weANC eNelson Mandela Bay, sikhundla eso kuye kwanyanzeleka ukuba ahlehle kuso ngenxa yokukhatywa ngumgaqo-nkqubo weANC owakhonkxayo amalungu alo mbutho akwisigqeba sephondo nakuzwelonke ekuthabatheni inxaxheba kunyulo lwezikhundla zeengingqi.

Sakhumzi Somyo, kugqatso lwesihlandlo sesibini njengosekela sihlalo:

USomyo nguMphathiswa eMpuma Koloni ojongene nesebe lophuhliso lwezoqoqosho, ezezimali, imicimbi yezendalo kwanezokhenketho.

Uzalelwe eDikeni ze wakhokela kwimingxili yeANC eRaymond Mhlaba, indawo ebifudula isaziwa njengeNkonkobe.

Ngoku ungusekela sihlalo kwiANC eMpuma Koloni. USomyo ukhe wanguSodolophu waseAmathole iminyaka elishumi.

Sithetha nje wenza iiMasters kulawulo loluntu (Public Adminstration) kwiYunivesithi iFort Hare.

Thandiswa Marawu, kugqatso lwesihlandlo sesithathu njengonondyebo:

UMarawu ukwityeli lesibini njengonondyebo weANC eMpuma Koloni. Wazalelwa eRhini kodwa wafunda eUgie apho akhe wanguSodolophu khona.

Ukhe wanguye noSodolophu kumasipala wesithili iJoe Gqabi, apho akhe wanguye nosomlomo khona.

Phambi kokuba abenguMphathiswa wezendlela nemisebenzi yoluntu, uMarawu ukhe wanguMphathiswa kwezothutho nokhuseleko.

Nolitha Ntobongwana, kugqatso lokuba ngusekela nobhala:

UNtobongwana uzalelwe kummandla waseMhlontlo kwaye sithetha nje ungunobhala wekhaba lamanina kwi-ANC eMpuma Koloni.

Ukhe wanguye usomlomo kumasipala wesithili i-OR Tambo. Phambi kwesi sikhundla sokuba ngusomlomo, uNtobongwana wayelawula njengesabhokhwe seANC kwakulo masipala wase-OR Tambo.