Igesi yokwenza umsebenzi lula eDora Nginza

IGESI ekwaziyo ukuphuma ingena iwadi newadi esibhedlele, esebenziseka lula, esabela ngokukhawuleza futhi izikhuphe ngokukhawuleza iziphumo.

Esi sixhobo esiza kuthi sinikezwe isibhedlele sengingqi iDora Nginza eGqeberha ekuqaleni kwenyanga ezayo.

Le gesi (X-Ray) ithengwe yiFama yoPhehlombane ngoMoya yaseJeffreys Bay (Jeffreys Bay Wind Farm), ngokuhambelana nenkqubo yophuhliso loqoqosho lwayo, emva kwesicelo seSebe lezeMpilo eMpuma Koloni.

IDora Nginza iza kunikwa igesi entsha ethengwe yiJeffreys Bay Wind Farm UMFANEKISO: UTHUNYELWE

UMlawuli woPhuhliso loQoqosho kule Fama yoPhehlombane ngoMoya yaseJeffreys Bay, uHlengiwe Radebe, uthi le gesi ayizukuphelela nje ekuncedeni izigulane zeCovid-19, koko iza kunceda isibhedlele kwiimfuno zegezi ukusuka kwibakala labantwana ukuya kubantu abadala.

Ngokweenkcukacha, iDora Nginza ityelelwa zizigulane ezimalunga namakhulu asixhenxe anamashumi amahlanu (750) rhoqo ngenyanga, abakwimfuno yegesi. Esi sibhedlele sikwisizikithi sokunceda uluntu oluphuma kwintshona yeMpuma Koloni ngeenkonzo ezahlukileyo zoncedo lonyango.

ULeona Witbooi, ophethe icandelo leemfuno zegesi (radiography) eDora Nginza, uthi baqubisana nezigulana eziphuma kwiiwadi ngeewadi apho kuquka icandelo lezokubelekisa, abantwana abagulayo kwakunye necandelo lezifo zamakhosikazi.

URadebe uthe: “Siyayazi imingeni ejongene noluntu lwethu kwiinkalo ngeenkalo, nto leyo eyenziwe nangakumbi ngulo bhubhane.”

“Ingakumbi kwinkqubo yokhathalelo lonyango yeSebe lezeMpilo ephondweni, ephantsi koxinzelelo, sikholelwa ukuba ukufakelwe kwesi sixhobo (igesi) kuza kunceda ekunikezeni inkonzo engcono ze kuncede amagosa ezempilo ukuba asindise iimpilo [zoluntu],” utshilo uRadebe.