Igintsa laseMthatha libethwe sisazela

IBALI elothusayo lokubiwa kwemoto, inabantwana ababini ngaphakathi, liphele ngesenzo esingaqhelekanga sobubele.
Umgulukudu waseMthatha usikwe yimfesana xeshikweni esiba imoto enabantwana ababini ngaphakathi. 
Aba bantwana babini; inkwenkwana eneminyaka elishumi kunye nentombi eneminyaka emithandathu bebesendleleni eya esikolweni nonina oneminyaka engamashumi amahlanu anesine, ngethuba usuku lwabo luthatha inguqu engalindelekanga.
Okokuqala unina utshayise umhambi-nyawo. 
Isithethi samapolisa uDineo Koena uthe: “Eli nina litshayise intombazana eneminyaka elishumi elinesithathu ngecala emveni kwentsimbi yesixhenxe kusasa, kwindlela uR61 ephakathi koMthatha neNgcobo.”
Okwesibini, lithe eli nina lisamokamokana nesimo salo mhambi-nyawo, nelimgilise wophuka umlenze, kwafika indoda engaziwayo yangena kwimoto le, yemka nayo inabantwana ababini ngaphakathi. 
UKoena uthi: “Umrhanelwa uye wabohlisa eDikolina, kwilokishi yaseChris Hani aba bantwana. Wabapha iR20 umntana ngamnye, wabayalela ukuba baye esikolweni.”
UKoena uthe esisithuthi simhlophe, siluhlobo lwe-hatchback yakwaHyundai sifumaneke emveni kweeyure ezintathu, singenamonakalo kuTsolo.
UKoena uthe umrhanelwa usagcwele amathafa. 
“Sibongoza nabani na onolwazi aze ngaphambili!” kutsho amapolisa.