Igqwetha nabaxhasi bakaOmotoso bayagrogriswa

Abaxhasi bakaCheryl Zondi bevala isakhiwo secawa kaTimothy Omotoso ngentseni yangeCawe eBhayi. Aba baxhasi bakwatyholwa ngokugrogrisa abalandeli bakaOmotoso negqwetha lakhe. Umfanekiso: Mpumelelo Matwa

Lingene selihlasela, lingakhethi phela emasini igqwetha likaMfundisi Timothy Omotoso osemjojweni ngezityholo zokudlwengula.

UPeter Dauberman, omele lo mfundisi kwityala eliquqa libuyelela kwiNkundla ePhakamileyo yaseBhayi nebihleli ngoMvulo, uchaze ngokungabikho kwabatyholwa nalo kaOmotoso, uZukiswa Sitho (26) noLusanda Solani (36), esithi baxhwarhe ndaweni ithile kuba besoyikisela ubomi babo.

Uthe kule veki iphelileyo esi sibini sagrogriswa ngabaxhasi bakaCheryl Zondi obe lingqina lokuqala ukuma phambi kwale nkundla, adize iinkcukacha zokudlwengulwa kwakhe phambi kwenginginya ebikule nkundla.

“Baxwaxwa lihlokondiba labantu bada bathenjiswa ngokonzakaliswa,” utshilo. Uhambise wathi ubundlongondlongo besihlwele esasidlokova ngaphandle kwamasango ale nkundla sagrogrisa umka Omotoso, uTaiwa, sada samthi quba ngamanzi emzimbeni.

“ Nam lo ndikhe ndarhorhozelwa ngumndilili nengxokozelo yabantu ababendithuka ndada ndayokujikela bendombelela, nam ndikhe ndathiwa yiba ngalo manzi,” uthethe watsho.

Lo kaDauberman ulandelise ngokugxeka iintatheli namajelo eendaba ngokusasaza iindaba ezingezizo ngeli tyala, ekwakhala nangemiyalezo ephuma kumakhasi afana neTwitter ngokumtyhola ngokungakhathali ekubuzeni ingqina imibuzo engenamsebenzi nengcolileyo.

“Nani Nkosi yam ninoMtshutshisi nithukiwe kuthiwa niyamyekela uZondi.”

Ijaji echophele eli tyala, uMandela Makaula, iphendule ngelithi ayingeni ndawo ngento eyenzeka ngaphaya kwamasango ale nkundla, watsho esithi yena noMtshutshisi mababone into yokwenza ngalo nto.

UDauberman akaphelelanga kwezo zikhalazo, uphinde wafunda enye inkunzi yoxwebhu etyikitywe ngumtyholwa wokuqala nowesibini, bekhalazela isheyi ngakwijaji, elanda iintetho zayo ngethuba ivalelisa ngoLwesihlanu. Ujaji Makaula unqwenelele uZondi impumelelo ngethuba eza kubhala iimviwo zakhe.

“Aba ndibameleyo bakubona njengomntu othatha icala nobagweba bengekazithetheleli ngokomthetho, abakuboni ungumntu ongalixoxa ngesihle eli tyala, bacela ukuba uhle njengejaji ehlelele eli tyala, sicela uzihlele mhlekazi,” kutsho uDauberman.

Emva kwegqugula lexeshana ijaji ibuye isithi iyasikhaba isicelo sabamangalelwa.

Eli tyala limiselwe uLwesine [namhlanje] umhla wamashumi amabini anesihlanu kule nyanga.