Igumbi elitsha lokuqeqesha abanezidingo ezikhethekileyo

Othe gqolo ukuphuhlisa ulutsha uSiphokazi Mhlobo-Damana nongumsunguli wombutho ozimeleyo iQueendom, uphindile kwakhona wanceda isikolo esinabantwana abanezidingo ezikhethekileyo iFundile Special School eseSweetwaters eQonce, ebanceda ngegumbi abazokuqeqeshelwa kulo izakhono zezandla ezifana nokubhaka, ukupheka, ukuzoba kwanokuthunga.

UMhlobo-Damana usebenza kwinkampani yeenjineli iMariswe neyiyo encede ngegumbi kwesi sikolo. Le nkosikazi, ekwangumnxulumanisi kaNarture A Girl ephantsi kweMariswe, le meko yeFundile iyibone ngethuba iyokuphisa ngezinto zokuthambisa kwesi sikolo.

“Njengokuba ndingumntu ohleli ehamba izikolo zommandla waseQonce ndinikeza ngezinto zokuthambisa kubafundi, andiye ndiphelele apho, ndiye ndijonge nezinye zezidingo ezinqongopheleyo apha esikolweni.

“Kulapho ke ndiye ndihambe ndicele ukuncedwa. Ndabuyela kwakhona eFundisa bazichaza izidingo zabo besithi abanandawo yokuqeqeshela abafundi bashotelwa ligumbi kwakunye noomatshini abo bokusebenza.

“IMariswe ke njengokuba ineenjineli iyile ukuyokuhlola, emva koko yakha eli gumbi lamaplanga ngemali engangeR40 000 nelibizwa iWendy House ezobayeyokuphuhlisa izakhono zababafundi,” utshilo uMhlobo-Damana.

Ukwanikezele nangezinto zokuthambisa eziza kuthi zibagcine into engangeenyanga ezintathu abafundi abalishumi baseFundile.

Obesebenzisana noMhlobo-Damana kwesi sikolo, oyintloko eFundisa uMam’ uMomo, uthi babulela ngokungazenzisiyo kwinkampani iMariswe ngokumamela xa uSiphokazi ekhala kubo ngengxaki ejongene neFundisa.

“Ebengaqali ke ukunceda kwesi sikolo sethu uMhlobo, njengoko emana ukuzisa iiphedzi nezinto zokuthambisa kubafundi bethu abalishumi abangamantombazana. Ngoku uzisa igumbi, into enkulu kangaka, inene asiwuvali umlomo! Abantwana ngoku baza kuphuhlisa izakhono zabo kumsebenzi wezandla. Esi sipho sifika ngexesha apho singene nzulu kuqeqesho lwezakhono kubafundi bethu abanezidingo ezikhethekileyo, apho kunqongophele indawo yezi zakhono,” utshilo uMomo.

UMomo ukwahlabe ikhwelo koosomashishini ngelithi lowo unako abancede kwizixhobo zokusebenza.

UAsanda Tancu waseSweetwaters uncedise mahala ngexesha lakhe efakela umbane kweli gumbi liyiWendy House ekunye nabasebenzi bakhe abathathu abaqashileyo. UTancu uthi unikele ngentliziyo yakhe kuba ekule ndawo akuyo nje kungenxa yenkxaso kwanokukhuliswa ngabantu baseSweetwaters.

“Ngaphandle kwabahlali asiyonto. Ndiye ndeva ukuba kukhona into eyenzekayo kwisikolo saseSweetwaters yabe isenziwa ngumhlali, sabona ke ukuba masimncedise kulo mbono umhle kangaka wakhe,” utshilo uTancu.