Igwebe ngokuchasene neSABC i-ICASA

Linikwe iintsuku ezisixhenxe iqumrhu losasazo kweli iSABC ukuba linqumamise isigqibo salo sokungayibonakalisi imifanekiso enobundlobongela kwiindaba zabo zikamabonakude.

Iqumrhu elijongene namagunya onxibelelwano kweli i-Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) iyalele eli jelo ukuba isinqumamise isigqibo salo sokungabonakalisi imifanekiso enobundlobongela kwiindaba zabo. Oku kulandela izigxeko ezimandla ezithe zavela mbombo zone kweli emva kokuba ongumlawuli wezemisebenzi kwela ziko uHlaudi Motsoeneng edize ukuba ayinakuze iphinde ibonwe loo mifanekiso inobundlobongela bokutshatyalaliswa kwezinto zoluntu. Othethe egameni le-ICASA Rubben Mahlaloga uthi esi sigqibo masirhoxiswe yi SABC. “I-SABC inyanzelekile ukuba isinqumamise isigqibo abasithathe ngomhla wamashumi amabini anesithandathu kwinyanga kaCanzibe, esithi ela ziko alinakuphinda lisasaze imifanekiso ebonisa ukutshatyalaliswa kwezakhiwo zikarhulumente,” uthethe watsho uMahlologa.

Imibutho equka umbutho wabahleli beendaba kweli iSouth African National Editors Forum, Save our SABC Coalition kunye nombutho olwela ukunikwa kwabantu ulwazi iRight to Know ivele tanci iyaphikisana nesi sigqibo. Le mibutho ithethe ngazwinye isithi ayihambisani nesigqibo sokuba kunqunyanyiswe ukuveliswa kwale mifanekiso kumabonakude weSABC.

Ngenxa yale ngxoxo ela jelo linqumamise intatheli ngenxa yokungathobeli eminye yale miqathango kwela ziko.

Oonondaba abaphuma kumajelo eendaba abahlukileyo baqhube uqhankqalazo kwiveki ephelileyo kwii-ofisi zeSABC bebonisa ukuchasa kwabo ezi nguqu ziqhubeka kwela ziko.

Olu qhankqalazo luqhubeke eRhawutini naseKapa nalapho aba bebevakalisa imvakalelo yabo ngokunqunyanyiswa koogxa babo kuquka nokuchasa lo nguqu.Umbutho weANC kwiveki ephelileyo umemelele isebe lezonxibelelwano kuzwelonke ukuba lenze uphando olubanzi ngendlela asebenza ngayo ongumlawuli oyintloko eSABC uHlaudi Motsoeneng. Olilungu lebhodi yeSABC uAaron Tshudzimba uxelele amajelo eendaba ukuba okuthethwa ngu-ICASA sisiphakamiso nje. “I-ICasa yenza isiphakamiso sayo malunga nalomcimbi ayinagunya lokugqiba ukuba kuzakwenzeka ntoni, bayacebisa kuphela ngalomcimbi,” utshilo uTshudzimba.