Igwetywe ubom inkosikazi eyabulala indoda yayo

Ifunyenwe inetyala lokubulala umyeni wayo inkosikazi yelali yakuMvuzi kwaBhaca (Mount Frere) yinkundla yamatyala aphakamileyo yaseMthatha ebichotshelwe eNtabankulu, ikunye nomfana eyayi sebenzisana naye ekucebeni ukubulawa kwendoda yakhe. Aba bagwetywe ubom bengaphakathi eziseleni.

Isithethi segunya-bantu lezotshutshiso kula mmandla uLuxolo Tyali, uthi le nkosikazi nguLungiswa Mngqinya (35) kwakunye noZanoxolo Isaac Mzimani (29) abazakuthi bachithe ubomi babo bonke eziseleleni ngokubulala uFanele Mngqinya kunyaka ophelileyo obesele esidla umhlala phantsi wakhe nanjengoko wayelipolisa.

UTyali uqhuba athi ngokobungqina obufunyenwe yinkundla, phakathi kwenyanga kaTshazimpuzi nekaCanzibe kunyaka ophelileyo uLungiswa, wacela umhlobo wakhe ekubeni amzamele umntu oyakuthi ambulalele indoda yakhe. Ngenene umhlobo wenza njalo ngokumazisa kwixhwele elithile elaziwayo elafuna imali eyi-R12 000 lize libe liyamnceda.

UTyali uthi uLungiswa wacutha ixhwele elo ngeR3 000, kodwa zange lide liqhubekeke nokumbulala.

ULungiswa uzamile kwakhona ityeli lesibini ekubeni kubulawe indoda yakhe, apho waye wacela kwa umhlobo wakhe onguMzimani ngeR2,500 ekubeni ibenguye ozakuthi enze lo msebenzi.

UMzimani wavuma ze wayibulala ngompu ngethuba ixhoba lisalele kwalo kwaye uLungiswa sele elikrwitshe ngebhanti.

Uphando lwamapolisa lakhokelela kuLungiswa kwakunye noMzimani, uLungiswa wavuma ukuba unalo igalelo ngokufa kwendoda yakhe.

Nangona ngethuba kuqhuba ityala ezinkundleni uLungiswa waphika ukuba unegalelo ngokubulawa kwendoda yakhe.

Igqwetha lombuso uLuvuyo Pomolo, ubafumene benetyala emva kokusebenzisa ubungqina bexhwele ababeqale kulo.

Igunya-bantu lezotshutshiso lisamkele esi sigwebo.