Igxekwe ngokumandla imithetho yeli

Igxeke yagxijwa ngokumandla imithetho yeloMzantsi Afrika eyasungulwa ukusukela ngonyaka ka 1994 ngethuba igqiza elilodwa elithunywe yiPalamente kazwelonke liqalisa ukumamela izimvo zabantu malunga nalemithetho eMonti.

Eli gqiza ligunyaziswa yi ofisi kasomlomo wePalamente uBaleka Mbete likhokelwe nguKgalema Motlanthe njengosihlalo. Imithetho efana neBlack Economic Empowerment [BEE], eyezabasebenzi, eyerhafu, engemihlaba kwanaleyo ijoliswe kuphuhliso loluntu ibiphambili kwezingxoxo.

Nokwanda Juca, OkaJuca waseMdantsane uthi yena ulixhoba lenkqubo ze-arente zengqesho ezithi zibaqeshe bengaqeshwanga zinkampani abasebenza kuzo. “Mna ndisebenze iminyaka esibhozo kwinkampani ibindixhaphaza ngomrholo, ngexesha elide lokusebenza nangemeko zokusebenza ezingakhuselekanga,”utshilo uJuca.

Le nkosikazi ithi urhulumente makaphinde aqwalasele isigqibo sakhe sokuba kunikwe ithuba ii-arente zengqesho igunya lokuqesha abantu endaweni yenkampani. Oku kungqinelana nesikhalo esisoloko sisuka kwimibutho yabasebenzi efana neCosatu bebuza ngalemithetho enika igunya ezi arente.

Lulamile Ponono

Lo kaPonono ugxeka egxiba ngokumandla umthetho olawula ezokuloba kweli lizwe, ngelithi iyabasokolisa kumsebenzi wabo wokuloba.

“Sizinzalelwane zezindawo zihleli ecaleni kolwandle, mna ndingowaku Centane intlanzi yethu ilotywa ngabanye abantu esingabaziyo, thina xa sizama ukuloba imithetho yalapha iyasithintela ekulobeni ngenkululeko,”uthethe oko uPonono.

Lo kaPonono utyhola umthetho iSea Shore Act 21 of 1935 ngokubathintela kwimpumelelo yabo kushishino lezokuloba. “Siyabanjwa sivalelwe ukuba sikhe safunyanwa siloba kulama lwandle, bekumele ukuba imithetho le yenziwa isivumele ukuba nathi sikwazi ukuloba sikhule kwezoshishino, ukubhaqwa kwezikhephe zase China ziloba bubungqina bokuma iintlanzi zethu ziyabiwa,”utshilo uPonono.

Siyabulela Manona

“Ingxaki ayiyo mithetho epasisiweyo, ingxaki yimithetho engekapasiswa ekumele ukuba ikhusele abantu belizwe loMzantsi Afrika.

Imithetho ekweli lizwe ayisihloniphi njengabantu abanobunikazi obupheleleyo kumhlaba ngenxa yokuba sidalelwe apha phambi kokuba kufike lemithetho,”uthethe oko uManona.

Uhambisa athi lemithetho ifike yadelela yajongela phantsi impilo nemeko yentlalo yabantu balapha eMzantsi Afrika namasiko nezithethe zabo.