Ihlabathi liqaphela ukubhubha kukaWinnie

Ihlabathi liqaphela ukubhubha kukaWinnie Madikizela-Mandela
Amajelo eendaba kwihlabathi jikelele azeke mzekweni, eqaphela ukubhubha kukamam’ uWinnie Madikizela-Mandela. Oku kuza emva kweendaba zokubhubha kweli gqala leANC kwanetshantliziyo lomzabalazo uMadikizela-Mandela nobhubhele kwisibhedlele iMilpark eRhawutini namhlanje (ngoMvulo) emva kwengulo ende. Ebeneminyaka engamashumi asibhozo ananye (81). Isithethi sosapho uVictor Dlamini uthi uMadikizela-Mandela ubhubhe engqongwe lusapho lwakhe.

Ijelo leendaba iWashington Post yaseMelika ithe: “UWinnie Madikizela-Mandela uswelekile ekwiminyaka engamashumi asibhozo ananye (81). Ebelitshantliziyo elalichasene nenkqubo yocalucalulo kwaye wayesakuba yinkosikazi kuNelson Mandela.”

Iphephandaba laseBhritane iThe Guardian yona ithe: “UWinnie Madikizela-Mandela, itshantliziyo elalichasene nenkqubo yocalucalulo usweleke ngokuzukileyo emva kwengulo ende.”

Ijelo likamabonakude iAl Jazeera yaseDoha yaseQatar ithe: “UWinnie Mandela, obesakuba yinkosikazi kaNelson Mandela, usweleke eneminyaka engamashumi asibhozo ananye (81). Ebeligqala kumzabalazo wokulwa nocalucalulo eMzantsi Afrika.”

Kusenjalo, uMphathiswa kwi-Ofisi kaMongameli uJeff Radebe uchaze uMadikizela-Mandela njengentsika yedabi lomzabalazo kweli lizwe. “Wayengelogwala kumlo wokuqubisana nenkqubo yocalucalulo. Wadlala indima enkulu ngethuba umyeni (Nelson Mandela) wayebanjiwe,” utshilo uRadebe.

USihlalo weANC uGwede Mantashe uthumele amazwi ovelwano kusapho lakwaMandela nelakwaMadikizela, esithi igalelo leli qhawekazi asokuze lilityalwe ngulo mbutho. UMantashe ukwathe uMongameli Cyril Ramaphosa uzakutyelela usapho lakwaMadikizela-Mandela ngokuhlwa nje.